Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (2551-2555)
แผนพัฒนาสามปี (2552-2554)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 





กิจกรรมโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 9 รูป


ประเพณีแห่พระตำบลป่าซาง ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 11 รูป


ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 2561
[30 พ.ย 542] 17 รูป
 


การเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 4 รูป


ประชุมพนักงานเดือน เมษายน 2561
[30 พ.ย 542] 5 รูป


การส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ผ้าถิ่น จังหวัดเชียงราย
[30 พ.ย 542] 4 รูป
 


ประชุมเตรียมการจัดโครงการสืบสานประเพณีแห่พระ ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 8 รูป


กิจกรรมบรรชพาสามเณรภาคฤดูร้อน (โกนผมนาค)
[30 พ.ย 542] 8 รูป


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในพื้นทีตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 15 รูป
 


กิจกรรมวัน อปพร. ตำบลป่าซาง ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 6 รูป


ประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่1/2561
[30 พ.ย 542] 7 รูป


การประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับเงินและการรายงานเงินอุดหนุน
[30 พ.ย 542] 6 รูป
 


การแข่่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2561
[30 พ.ย 542] 14 รูป


เตรียมอุปกรณ์และปรับพื้นที่สร้างฝายมีชีวิตลำน้ำคี ม.6
[30 พ.ย 542] 7 รูป


โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[30 พ.ย 542] 15 รูป
 


เทศบาลตำบลเขาเจียกเข้าดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 10 รูป


มอบของขวัญและขนมเนื่องในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ 61
[30 พ.ย 542] 10 รูป


กิจกรรมงานกาชาดและของดีอำเภอแม่จัน ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 10 รูป
 


กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ Cowboy Night 2018
[30 พ.ย 542] 9 รูป


กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (7วันอันตราย) 2561
[30 พ.ย 542] 3 รูป


เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือกรุงเทพมอบอุปกรณ์การเรียน
[30 พ.ย 542] 7 รูป
 


กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ตามนโยบายรัฐบาล
[30 พ.ย 542] 7 รูป


กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนนำร่องตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 17 รูป


ชมรมนิติกรมอบของให้ ศพด.ทต.ป่าซาง
[30 พ.ย 542] 8 รูป
 


กิจกรรมโครงการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ 60
[30 พ.ย 542] 8 รูป


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ
[30 พ.ย 542] 5 รูป


ประชุมประสานความร่วมมือการดำเนินงานด้านเด็ก
[30 พ.ย 542] 5 รูป
 
หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 768736 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft