Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
อำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
2.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
3.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1
 6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 7. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 8. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
 9. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
 10. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงาน
 1. ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 2. ประจำปี 2561
 3. ประจำปี 2560
 4. ประจำปี 2559
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. ประจำปี 60
4.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
5.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6.การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง
 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
7.การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(เบี้ยยังชีพ) ปี 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(จัดเก็บรายได้) ปี 2562
8.การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการใช้จ่ายเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.62
 2. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.63
 3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน
9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนภูมิและโครงสร้าง
ประกาศแผน (1)
ภาระค่าใช้จ่าย 61-63
หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
10.การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
11.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
12.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
15.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายดุลยพินิจ
16.แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกัน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 

กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (7วันอันตราย) 2564
[15 มกราคม 2564] 5 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมกิจกรรมงานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[15 มกราคม 2564] 10 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลป่าซาง ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2563 เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ วันดอยเทพนิมิต
[6 ต.ค. 2563] 0 รูป
 


วันที่ 9 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลป่าซาง ได้จัดโครงการอบรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
[9 ก.ย. 2563] 8 รูป


โครงการอบรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลป่าซาง
[9 ก.ย. 2563] 10 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2563 โดยนายพงษ์พันธ์ ขันคำกาศ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง
[27 เม.ย. 2563] 3 รูป
 


ทต ป่าซาง ร่วมกับ คณะสงฆ์จังวัดเชียงราย และอำเภอแม่จัน มอบข้าวสาร น้ำดื่ม และอาหารกล่อง เพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ ต ป่าซาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์การแพร่ระบาด โรค covid-19
[27 เม.ย. 2563] 6 รูป


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562
[9 ต.ค. 2562] 10 รูป


การพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
[30 พ.ย 542] 8 รูป
 


โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
[30 พ.ย 542] 4 รูป


การประชุมเตรียมการจัดโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาตำบลป่าซาง 2561
[30 พ.ย 542] 6 รูป


กิจกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและการไม่เล่นการพนันบอลโลก 2018
[30 พ.ย 542] 6 รูป
 


กิจกรรมตรวจสอบฐานข้อมูลและนำเสนอแผนวิจัยแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
[30 พ.ย 542] 4 รูป


กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองย่าเล็ก
[21 พ.ค. 2561] 6 รูป


กิจกรรมการเปิดศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดศิลปการขับซอพื้นบ้านล้านนา
[30 พ.ย 542] 4 รูป
 


กิจกรรมอบรม หัวข้อ วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
[30 พ.ย 542] 11 รูป


การเร่งสำรวจผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 10 รูป


กิจกรรมโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 9 รูป
 


ประเพณีแห่พระตำบลป่าซาง ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 11 รูป


ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 2561
[30 พ.ย 542] 17 รูป


การเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 4 รูป
 


ประชุมพนักงานเดือน เมษายน 2561
[30 พ.ย 542] 5 รูป


การส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ผ้าถิ่น จังหวัดเชียงราย
[30 พ.ย 542] 4 รูป


ประชุมเตรียมการจัดโครงการสืบสานประเพณีแห่พระ ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 8 รูป
 


กิจกรรมบรรชพาสามเณรภาคฤดูร้อน (โกนผมนาค)
[30 พ.ย 542] 8 รูป


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในพื้นทีตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 15 รูป


กิจกรรมวัน อปพร. ตำบลป่าซาง ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 6 รูป
 
หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1920660 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft