Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (2551-2555)
แผนพัฒนาสามปี (2552-2554)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 

โครงการฝึกอบรม E-Laas เทศบาลตำบลป่าซาง 4-5 กันยายน 2557
[17 ก.ย. 2557] 16 รูป


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลป่าซางได้จัดให้มีการอบรมอาสาปศุสตว์ ประจำหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบพร้อมมอบวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาปศุสัตว์ไปดำเนินการฉีดวั
[4 มี.ค. 2557] 12 รูป


นายประสงค์ อุไรวรรณ์ นายอำเภอแม่จันเป็นประธานเปิดงาน ข่วงเฮียนฮู้ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ อำเภอแม่จัน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าซาง มีกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุมาแสดงและมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
[7 ก.พ. 2557] 66 รูป
 


ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2557 ณ สนามกีฬา อบต.ป่าตึงและสนามกีฬาโรงเรียนบ้านสันติสุข ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
[30 มกราคม 2557] 67 รูป


นายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอแม่จันเป็นประธานพิธีเเปิด อาคารศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนของเทศบาลตำบลป่าซางโดยมีข้าราชการ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในตำบลป่าซางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
[22 มกราคม 2557] 33 รูป


วันที่10มกราคม 2557เทศบาลตำบลป่าซางจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานสนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าซางโดยมีครูผู้ปกครองนำเด็กมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[15 มกราคม 2557] 41 รูป
 


เทศบาลตำบลป่าซางร่วมจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
[6 ธ.ค. 2556] 53 รูป


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 นายกเทศมนตรีร่วมเปิดงาน รวมพลคนรักสุขภาพจัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนาโดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลป่าซาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
[23 ก.ย. 2556] 27 รูป


โครงการให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติงานด้านงานคลัง ประจำปี 2556
[13 ก.ย. 2556] 32 รูป
 


โครงการออกตรวจและตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความสงบและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลป่าซาง วันที่ 18 ก.ค. -25 ก.ค.56
[29 ส.ค. 2556] 12 รูป


พิธีมอบรางวัลการประกวดคำขวัญตำบลป่าซางและประกวดภาพเก่าเล่าเรื่องป่าซาง
[22 ส.ค. 2556] 7 รูป


ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
[22 ส.ค. 2556] 26 รูป
 


วันที่ 8สิงหาคม 2556 เทศบาลตำบลป่าซางจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติมีกิจกรรม เช่น การทำบุญตักบาตร การถวายสักการะ การรำอวยพรและมอบประกาศเกียติคุณ แม่ดีเด่นประจำหมู่บ้านภายในตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
[8 ส.ค. 2556] 42 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางจัดกิจกรรมปลูกป่าต้นไม้ตามโครงการการปลูกป่า 800 ล้านกล้ามหาราชินี ณ ป่าชุมชนและที่สาธารณะประโยชน์ของตำบลโดยมีผู้มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[7 ส.ค. 2556] 18 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางได้นำพันธ์ปลาดุกมอบให้กับผู้นำชุมชนทั้ง15 หมู่บ้าน เพื่อนำไปเลี้ยงตามโครงการขยายผลดำเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
[5 ส.ค. 2556] 7 รูป
 


เทศบาลตำบลป๋าซางจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนอัคคีภัยให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตตำบลป่าซาง
[25 ก.ค. 2556] 14 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าซางและ นำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดต่างๆในเขตตำบลป่าซาง
[19 ก.ค. 2556] 20 รูป


กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าซางจัดทำโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชนและฝึกอบรมผู้นำชุมชนต่อต้านยาเสพติดเพื่อความมั่นคง ณ ห้องเทศบาลตำบลป่าซาง มีฝ่ายปกครอง คณะกรรมการหมู่บ้านและบุค
[6 มิ.ย. 2556] 7 รูป
 


เทศบาลตำบลป่าซางได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมราษฎรตามโครงการขยายผลดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 15 หมู่บ้านจำนวน 600 คน
[23 พ.ค. 2556] 14 รูป


สนง.เกษตรจังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลป่าซางร่วมจัดงานวันเกษตรกรและคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าซาง มีเกษตรกรมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[20 พ.ค. 2556] 24 รูป


ผู้ใหม่บ้านบ้านป่าเมี้ยง พร้อมราษฎรนำพืชผลการเกษตรมามอบให้กับนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลเพื่อเป็นการขอบคุณในโอกาสที่ได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือภัยแล้งที่ผ่านมา
[20 พ.ค. 2556] 7 รูป
 


การจัดเก็บภาษีต่างๆ
[5 เม.ย. 2556] 5 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายและวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงรายจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนพื้นที่เสี่ยงการเกิดหมอกควันและเผาในที่โล่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าซาง
[15 มี.ค. 2556] 28 รูป


ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาชมรมอปท.อำเภอแม่จันครั้งที่11"ไชยบุรีเกมส์"รองชิงชนะเลิศเมื่อวันที่9 มีนาคม 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ที่ผ่านมา
[13 มี.ค. 2556] 51 รูป
 


นายกเทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลป่าซาง 5 ศูนย์ เพื่อนำปัญหาการดำเนินการต่างๆมาประชุมให้ความช่วยเหลือต่อไป
[6 มี.ค. 2556] 24 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางร่วมกับมูลนิธิโคมลอยเพื่อการศึกษาจัดพิธีเปิดบ้านน้องห้องเรียนมอนเตสเซอรี่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเมี้ยง-ปางปูเลยมีฝ่ายปกครองและผู้ปกครองเด็กมาร่วมพิธีจำนวนมาก
[4 มี.ค. 2556] 16 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าซางจัดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพร้อยรักในดวงใจให้ผู้สูงวัยอายุยนครั้งที่5มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[1 มี.ค. 2556] 20 รูป
 
หน้าที่ :: [1] 2 3 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 330357 ครั้ง

Copyright @ 2010-2011 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft