Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
3.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
4.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
เทศฯ 59 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2560
เทศฯ 60 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2561
เทศบัญญัติ 2561-pdfอ
พ.ศ.2562
เทศบัญญิตงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนดำเนินงาน 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนดำเนินงาน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 

กิจกรรมงานกาชาดและของดีอำเภอแม่จัน ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 10 รูป


กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ Cowboy Night 2018
[30 พ.ย 542] 9 รูป


กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (7วันอันตราย) 2561
[30 พ.ย 542] 3 รูป
 


เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือกรุงเทพมอบอุปกรณ์การเรียน
[30 พ.ย 542] 7 รูป


กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ตามนโยบายรัฐบาล
[30 พ.ย 542] 7 รูป


กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนนำร่องตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 17 รูป
 


ชมรมนิติกรมอบของให้ ศพด.ทต.ป่าซาง
[30 พ.ย 542] 8 รูป


กิจกรรมโครงการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ 60
[30 พ.ย 542] 8 รูป


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ
[30 พ.ย 542] 5 รูป
 


ประชุมประสานความร่วมมือการดำเนินงานด้านเด็ก
[30 พ.ย 542] 5 รูป


สำรวจข้อมูลภาคสนามในการประเมินภาษี ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 6 รูป


ประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่1/2560
[30 พ.ย 542] 10 รูป
 


กิจกรรมสำรวจพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 7 รูป


กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
[30 พ.ย 542] 7 รูป


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 60
[30 พ.ย 542] 5 รูป
 


ปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
[30 พ.ย 542] 16 รูป


ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 60
[30 พ.ย 542] 6 รูป


บรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล ในหลวง รัชกาลที่ 9
[30 พ.ย 542] 12 รูป
 


ร่วมต้อนรับนายอำเภอแม่จัน
[16 ต.ค. 2560] 4 รูป


กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ 2560
[30 พ.ย 542] 8 รูป


รับมอบต้นกล้าไผ่ซางนวล
[30 พ.ย 542] 1 รูป
 


กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 60
[30 พ.ย 542] 11 รูป


นายกเทศมนตรีให้โอวาทพนักงานก่อนสอบแข่งขัน
[30 พ.ย 542] 6 รูป


กิจกรรมอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
[30 พ.ย 542] 7 รูป
 


กิจกรรมโครงการอบรมจริยธรรมฯ เทบาลตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 10 รูป


การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[30 พ.ย 542] 5 รูป


กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ทะเบียนราษฎรและสัญชาติ
[30 พ.ย 542] 4 รูป
 
หน้าที่ :: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 952935 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft