Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
3.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
4.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
เทศฯ 59 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2560
เทศฯ 60 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2561
เทศบัญญัติ 2561-pdfอ
พ.ศ.2562
เทศบัญญิตงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนดำเนินงาน 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนดำเนินงาน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
[30 พ.ย 542] 2 รูป


กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ วันที่ 2
[30 พ.ย 542] 9 รูป


กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระภาษี
[30 พ.ย 542] 5 รูป
 


กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
[30 พ.ย 542] 6 รูป


การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 /2560
[30 พ.ย 542] 6 รูป


กิจกรรมวันรำลึกพระคุณแม่ตำบลป่าซาง 60
[30 พ.ย 542] 21 รูป
 


กิจกรรมโครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง 60
[30 พ.ย 542] 8 รูป


กิจกรรมโครงการศึกษาภาษาล้านนา 60
[30 พ.ย 542] 8 รูป


การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล
[30 พ.ย 542] 6 รูป
 


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
[30 พ.ย 542] 9 รูป


กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560
[30 พ.ย 542] 10 รูป


ขุดลอกท่อระบายน้ำบ้านป่าซาง หมู่ที่ 3
[30 พ.ย 542] 8 รูป
 


ประชุมเตรียมการจัดโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาเทศบาลตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 7 รูป


รับการตรวจประเมิน LPA
[30 พ.ย 542] 6 รูป


ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2560
[30 พ.ย 542] 8 รูป
 


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ มิถุนายน 2560
[30 พ.ย 542] 7 รูป


การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 19 รูป


การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ 2/2560
[30 พ.ย 542] 7 รูป
 


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
[30 พ.ย 542] 7 รูป


กิจกรรมโครงการอบรมเกี่ยวกับงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
[30 พ.ย 542] 8 รูป


กิจกรรมโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2560
[30 พ.ย 542] 11 รูป
 


กิจกรรมประเพณีแห่พระตำบลป่าซาง 60
[30 พ.ย 542] 8 รูป


กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะฟุตบอล
[30 พ.ย 542] 7 รูป


กิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี 2560
[30 พ.ย 542] 16 รูป
 


ประชุมหารือเตรียมจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
[30 พ.ย 542] 8 รูป


กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
[30 พ.ย 542] 7 รูป


เฝ้ารับเสด็จองค์ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว.
[30 พ.ย 542] 10 รูป
 
หน้าที่ :: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 952894 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft