Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
3.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
4.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
เทศฯ 59 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2560
เทศฯ 60 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2561
เทศบัญญัติ 2561-pdfอ
พ.ศ.2562
เทศบัญญิตงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนดำเนินงาน 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนดำเนินงาน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 10 รูป


การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ 1/2560
[30 พ.ย 542] 9 รูป


ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
[9 ก.พ. 2560] 5 รูป
 


กิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
[30 พ.ย 542] 10 รูป


งานของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 2/2560
[30 พ.ย 542] 10 รูป


กิจกรรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
[17 มกราคม 2560] 15 รูป
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (7วันอันตราย)
[29 ธ.ค. 2559] 6 รูป


งานเลี้ยงสังสรรค์ Cowboy Night 2017
[29 ธ.ค. 2559] 6 รูป


กิจกรรมออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงพื้นที่ตำบลป่าซาง
[22 ธ.ค. 2559] 9 รูป
 


กิจกรรมออกกำลังกายตามมติคณะรัฐมนตรี
[22 ธ.ค. 2559] 12 รูป


กิจกรรมถวายผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ วัดสิริพัฒนาราม
[21 ธ.ค. 2559] 6 รูป


โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์
[17 ธ.ค. 2559] 5 รูป
 


ทำบุญตักบาตรและบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
[6 ธ.ค. 2559] 10 รูป


สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
[2 ธ.ค. 2559] 8 รูป


การบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) รัชกาลที่ 9
[2 ธ.ค. 2559] 11 รูป
 


ททบ.5 จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดดอยเทพนิมิต
[30 พ.ย 2559] 12 รูป


ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย)
[24 พ.ย 2559] 6 รูป


ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ตำบลป่าซาง 2560
[23 พ.ย 2559] 8 รูป
 


กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
[22 พ.ย 2559] 8 รูป


สำรวจข้อมูลภาคสนามในการประเมินภาษี ประจำปี 2560
[21 พ.ย 2559] 7 รูป


จุดเทียนแสดงความอาลัยและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
[19 พ.ย 2559] 7 รูป
 


ประชุมการดำเนินโครงการ 9,999 ตามรอยเท้าพ่อ
[18 พ.ย 2559] 6 รูป


ประชุมโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
[18 พ.ย 2559] 6 รูป


กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลป่าซาง 59
[16 พ.ย 2559] 12 รูป
 


ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลป่าซาง
[10 พ.ย 2559] 10 รูป


ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
[9 พ.ย 2559] 4 รูป


ร่วมวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช 2559
[26 ต.ค. 2559] 8 รูป
 
หน้าที่ :: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 952944 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft