Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
3.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
4.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
เทศฯ 59 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2560
เทศฯ 60 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2561
เทศบัญญัติ 2561-pdfอ
พ.ศ.2562
เทศบัญญิตงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนดำเนินงาน 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนดำเนินงาน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 

กิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีสมเด็จย่า 59
[25 ต.ค. 2559] 6 รูป


ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ
[21 ต.ค. 2559] 13 รูป


การพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ
[20 ต.ค. 2559] 7 รูป
 


กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดดอยเทพนิมิต
[18 ต.ค. 2559] 11 รูป


ประชุมเตรียมกิจกรรมโครงการวันออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ 59
[13 ต.ค. 2559] 5 รูป


กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยฯ 59
[30 ก.ย. 2559] 7 รูป
 


ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนกันยายน 2559
[27 ก.ย. 2559] 4 รูป


ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพ
[26 ก.ย. 2559] 5 รูป


กิจกรรมโครงการรณรงค์ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์
[19 ก.ย. 2559] 5 รูป
 


ประชุมหารือมาตรการควบคุมสถานบริการ
[16 ก.ย. 2559] 5 รูป


กิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาประปาชนบท
[15 ก.ย. 2559] 5 รูป


ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ 2559 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
[23 ส.ค. 2559] 6 รูป
 


ปฏิบัติภารกิจเคลื่อนย้ายซากต้นไม้และกิ่งไม้
[20 ส.ค. 2559] 6 รูป


ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ 2559 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
[9 ส.ค. 2559] 5 รูป


กิจกรรมศีล5สัญจร บวรร่วมมือ
[9 ส.ค. 2559] 7 รูป
 


กิจกรรมโครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง
[8 ส.ค. 2559] 9 รูป


กิจกรรมพบประประชาชนและจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 59
[5 ส.ค. 2559] 5 รูป


รณรงค์ออกเสียงประชามติ
[4 ส.ค. 2559] 6 รูป
 


ถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราสฯ
[28 ก.ค. 2559] 7 รูป


ลงพื้นที่บรรเทาปัญหาน้ำท่วม
[25 ก.ค. 2559] 8 รูป


อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระภาษี 59
[15 ก.ค. 2559] 6 รูป
 


ถวายเทียนพรรษา 59
[13 ก.ค. 2559] 8 รูป


อบรมโครงการจัดตั้งธนาคารขยะ (หมู่บ้านนำร่อง)
[11 ก.ค. 2559] 6 รูป


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
[8 ก.ค. 2559] 6 รูป
 


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ กรกฏาคม 2559
[7 ก.ค. 2559] 6 รูป


อบรมโครงการจัดตั้งธนาคารขยะ
[1 ก.ค. 2559] 10 รูป


ซ้อมแผนป้องกันให้นักเรียน
[29 มิ.ย. 2559] 7 รูป
 
หน้าที่ :: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2 คน ผู้ชมเว็บ 952901 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft