Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
2.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
 
3.แผนอัตรากำลัง
• แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกาศคุณธรรมและจริยธรรม
• การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• แผนภูมิและโครงสร้าง
• ประกาศแผน (1)
• ภาระค่าใช้จ่าย-61-63
• หลักการและเหตุผล
 
 
4.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
4.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 
4.2 แผนดำเนินงาน
• ประจำปี 2559
• ประจำปี 2560
• ประจำปี 2561
• ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 
4.3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
4.4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปี 60
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
 
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฏหมาย
 
7.ข้อมูลผู้สูงอายุ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
8.ข้อมูลผู้พิการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
9.ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
10.มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง.rar
 
11.มาตรฐานการให้บริการ
มาตฐานการให้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง
 
12.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
2.รายงานการกำกับติดามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
2.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ปี 61 (เดือนตุลาคม-กันยายน)
ปี 62
 
4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ปี 61
ปี 62
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 

กิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีสมเด็จย่า 59
[25 ต.ค. 2559] 6 รูป


ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ
[21 ต.ค. 2559] 13 รูป


การพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ
[20 ต.ค. 2559] 7 รูป
 


กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดดอยเทพนิมิต
[18 ต.ค. 2559] 11 รูป


ประชุมเตรียมกิจกรรมโครงการวันออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ 59
[13 ต.ค. 2559] 5 รูป


กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยฯ 59
[30 ก.ย. 2559] 7 รูป
 


ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนกันยายน 2559
[27 ก.ย. 2559] 4 รูป


ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพ
[26 ก.ย. 2559] 5 รูป


กิจกรรมโครงการรณรงค์ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์
[19 ก.ย. 2559] 5 รูป
 


ประชุมหารือมาตรการควบคุมสถานบริการ
[16 ก.ย. 2559] 5 รูป


กิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาประปาชนบท
[15 ก.ย. 2559] 5 รูป


ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ 2559 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
[23 ส.ค. 2559] 6 รูป
 


ปฏิบัติภารกิจเคลื่อนย้ายซากต้นไม้และกิ่งไม้
[20 ส.ค. 2559] 6 รูป


ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ 2559 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
[9 ส.ค. 2559] 5 รูป


กิจกรรมศีล5สัญจร บวรร่วมมือ
[9 ส.ค. 2559] 7 รูป
 


กิจกรรมโครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง
[8 ส.ค. 2559] 9 รูป


กิจกรรมพบประประชาชนและจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 59
[5 ส.ค. 2559] 5 รูป


รณรงค์ออกเสียงประชามติ
[4 ส.ค. 2559] 6 รูป
 


ถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราสฯ
[28 ก.ค. 2559] 7 รูป


ลงพื้นที่บรรเทาปัญหาน้ำท่วม
[25 ก.ค. 2559] 8 รูป


อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระภาษี 59
[15 ก.ค. 2559] 6 รูป
 


ถวายเทียนพรรษา 59
[13 ก.ค. 2559] 8 รูป


อบรมโครงการจัดตั้งธนาคารขยะ (หมู่บ้านนำร่อง)
[11 ก.ค. 2559] 6 รูป


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
[8 ก.ค. 2559] 6 รูป
 


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ กรกฏาคม 2559
[7 ก.ค. 2559] 6 รูป


อบรมโครงการจัดตั้งธนาคารขยะ
[1 ก.ค. 2559] 10 รูป


ซ้อมแผนป้องกันให้นักเรียน
[29 มิ.ย. 2559] 7 รูป
 
หน้าที่ :: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2 คน ผู้ชมเว็บ 1217626 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft