Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
3.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
4.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
เทศฯ 59 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2560
เทศฯ 60 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2561
เทศบัญญัติ 2561-pdfอ
พ.ศ.2562
เทศบัญญิตงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนดำเนินงาน 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนดำเนินงาน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลปาซาง
[23 มิ.ย. 2559] 9 รูป


ออกเยี่ยมผู้ป่วยตำบลป่าซาง
[21 มิ.ย. 2559] 3 รูป


โครงการพัฒนาและอนุรักษ์แม่น้ำจัน
[21 มิ.ย. 2559] 2 รูป
 


ประชุมคณะกรรมการฯเกษตรตำบลป่าซาง
[17 มิ.ย. 2559] 5 รูป


ประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลป่าซาง
[15 มิ.ย. 2559] 10 รูป


โครงการปกป้องสถาบันและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 59
[14 มิ.ย. 2559] 8 รูป
 


ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติครองราชสมบัติ 70 ปี
[9 มิ.ย. 2559] 8 รูป


ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ปี2559
[30 พ.ค. 2559] 4 รูป


ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี 59
[27 พ.ค. 2559] 4 รูป
 


แอสฟัล 10-13
[27 พ.ค. 2559] 0 รูป


คสล ม.4
[27 พ.ค. 2559] 0 รูป


ฝาย ม.12
[27 พ.ค. 2559] 0 รูป
 


เสาธง ศพด
[27 พ.ค. 2559] 0 รูป


รางระบายน้ำ ม.12 ซอย 3
[27 พ.ค. 2559] 0 รูป


รางระายน้ำ ม.9 ซอย 5
[27 พ.ค. 2559] 0 รูป
 


ประปาผิวดิน ม.15
[27 พ.ค. 2559] 0 รูป


รางระบายน้ำ ม.2 ซอย ไมตรีจิต
[27 พ.ค. 2559] 0 รูป


รางระบายน้ำ ม.2
[27 พ.ค. 2559] 0 รูป
 


รางระบายน้ำ ม.11
[27 พ.ค. 2559] 0 รูป


ซ่อมแซมไฟฟ้าศูนย์เด็ก
[19 มกราคม 2559] 0 รูป


ซ่อมแซมไฟฟ้าศูนย์เด็ก
[19 มกราคม 2559] 0 รูป
 


งานปรับเกลี่ยถนนศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะฯ
[12 มกราคม 2559] 0 รูป


การจัดเก็บภาษีต่างๆ ปี 58
[7 มกราคม 2559] 10 รูป


ขุดลอก ม.12
[22 ธ.ค. 2558] 0 รูป
 


ขุดลอก ม.12
[22 ธ.ค. 2558] 0 รูป


ขุดลอก ม.12
[21 ธ.ค. 2558] 0 รูป


ขุดลอก ม.12
[21 ธ.ค. 2558] 0 รูป
 
หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 952953 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft