Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
3.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
4.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
เทศฯ 59 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2560
เทศฯ 60 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2561
เทศบัญญัติ 2561-pdfอ
พ.ศ.2562
เทศบัญญิตงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนดำเนินงาน 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนดำเนินงาน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 

ขุดลอก ม.12
[21 ธ.ค. 2558] 0 รูป


งานฝายแม่สลอง ม.4
[18 ธ.ค. 2558] 0 รูป


งานฝายแม่สลอง ม.4
[18 ธ.ค. 2558] 0 รูป
 


งานขุดต้นไม้หน้าวัดแม่คี
[18 ธ.ค. 2558] 0 รูป


งานขุดต้นไม้หน้าวัดแม่คี
[18 ธ.ค. 2558] 0 รูป


งานรถตักหน้าขุดหลัง
[3 ธ.ค. 2558] 1 รูป
 


งานรถตักหน้าขุดหลัง
[3 ธ.ค. 2558] 0 รูป


งานรถกระเช้า
[3 ธ.ค. 2558] 0 รูป


งานรถกระเช้า
[3 ธ.ค. 2558] 0 รูป
 


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2558
[18 พ.ย 2558] 12 รูป


โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3
[18 พ.ย 2558] 0 รูป


โครงการซ่อมแซมรางส่งน้ำ บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6
[18 พ.ย 2558] 0 รูป
 


โครงการถนนศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะฯ
[18 พ.ย 2558] 0 รูป


ขุดต้นไม้ งานJCB
[18 พ.ย 2558] 0 รูป


วิศวกรใหญ่ ตรวจงานหอถังสูง
[18 พ.ย 2558] 0 รูป
 


ขุดต้นไม้ งานJCB
[18 พ.ย 2558] 0 รูป


ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5
[18 พ.ย 2558] 0 รูป


ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
[18 พ.ย 2558] 0 รูป
 


ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5
[18 พ.ย 2558] 0 รูป


โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่คี หมู่ที่ 9
[18 พ.ย 2558] 0 รูป


โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งพัดลมปรับอากาศ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10
[18 พ.ย 2558] 0 รูป
 


ตัดต้นพญาสัตบัน ม.1
[18 พ.ย 2558] 1 รูป


โครงการฝึกอบรม E-Laas เทศบาลตำบลป่าซาง 4-5 กันยายน 2557
[17 ก.ย. 2557] 16 รูป


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลป่าซางได้จัดให้มีการอบรมอาสาปศุสตว์ ประจำหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบพร้อมมอบวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาปศุสัตว์ไปดำเนินการฉีดวั
[4 มี.ค. 2557] 12 รูป
 


นายประสงค์ อุไรวรรณ์ นายอำเภอแม่จันเป็นประธานเปิดงาน ข่วงเฮียนฮู้ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ อำเภอแม่จัน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าซาง มีกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุมาแสดงและมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
[7 ก.พ. 2557] 66 รูป


ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2557 ณ สนามกีฬา อบต.ป่าตึงและสนามกีฬาโรงเรียนบ้านสันติสุข ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
[30 มกราคม 2557] 67 รูป


นายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอแม่จันเป็นประธานพิธีเเปิด อาคารศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนของเทศบาลตำบลป่าซางโดยมีข้าราชการ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในตำบลป่าซางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
[22 มกราคม 2557] 33 รูป
 
หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 952909 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft