Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
3.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
4.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
เทศฯ 59 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2560
เทศฯ 60 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2561
เทศบัญญัติ 2561-pdfอ
พ.ศ.2562
เทศบัญญิตงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนดำเนินงาน 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนดำเนินงาน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 

วันที่10มกราคม 2557เทศบาลตำบลป่าซางจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานสนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าซางโดยมีครูผู้ปกครองนำเด็กมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[15 มกราคม 2557] 41 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางร่วมจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
[6 ธ.ค. 2556] 53 รูป


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 นายกเทศมนตรีร่วมเปิดงาน รวมพลคนรักสุขภาพจัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนาโดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลป่าซาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
[23 ก.ย. 2556] 27 รูป
 


โครงการให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติงานด้านงานคลัง ประจำปี 2556
[13 ก.ย. 2556] 32 รูป


โครงการออกตรวจและตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความสงบและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลป่าซาง วันที่ 18 ก.ค. -25 ก.ค.56
[29 ส.ค. 2556] 12 รูป


พิธีมอบรางวัลการประกวดคำขวัญตำบลป่าซางและประกวดภาพเก่าเล่าเรื่องป่าซาง
[22 ส.ค. 2556] 7 รูป
 


ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
[22 ส.ค. 2556] 26 รูป


วันที่ 8สิงหาคม 2556 เทศบาลตำบลป่าซางจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติมีกิจกรรม เช่น การทำบุญตักบาตร การถวายสักการะ การรำอวยพรและมอบประกาศเกียติคุณ แม่ดีเด่นประจำหมู่บ้านภายในตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
[8 ส.ค. 2556] 42 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางจัดกิจกรรมปลูกป่าต้นไม้ตามโครงการการปลูกป่า 800 ล้านกล้ามหาราชินี ณ ป่าชุมชนและที่สาธารณะประโยชน์ของตำบลโดยมีผู้มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[7 ส.ค. 2556] 18 รูป
 


เทศบาลตำบลป่าซางได้นำพันธ์ปลาดุกมอบให้กับผู้นำชุมชนทั้ง15 หมู่บ้าน เพื่อนำไปเลี้ยงตามโครงการขยายผลดำเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
[5 ส.ค. 2556] 7 รูป


เทศบาลตำบลป๋าซางจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนอัคคีภัยให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตตำบลป่าซาง
[25 ก.ค. 2556] 14 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าซางและ นำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดต่างๆในเขตตำบลป่าซาง
[19 ก.ค. 2556] 20 รูป
 


กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าซางจัดทำโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชนและฝึกอบรมผู้นำชุมชนต่อต้านยาเสพติดเพื่อความมั่นคง ณ ห้องเทศบาลตำบลป่าซาง มีฝ่ายปกครอง คณะกรรมการหมู่บ้านและบุค
[6 มิ.ย. 2556] 7 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมราษฎรตามโครงการขยายผลดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 15 หมู่บ้านจำนวน 600 คน
[23 พ.ค. 2556] 14 รูป


สนง.เกษตรจังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลป่าซางร่วมจัดงานวันเกษตรกรและคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าซาง มีเกษตรกรมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[20 พ.ค. 2556] 24 รูป
 


ผู้ใหม่บ้านบ้านป่าเมี้ยง พร้อมราษฎรนำพืชผลการเกษตรมามอบให้กับนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลเพื่อเป็นการขอบคุณในโอกาสที่ได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือภัยแล้งที่ผ่านมา
[20 พ.ค. 2556] 7 รูป


การจัดเก็บภาษีต่างๆ
[5 เม.ย. 2556] 5 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายและวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงรายจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนพื้นที่เสี่ยงการเกิดหมอกควันและเผาในที่โล่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าซาง
[15 มี.ค. 2556] 28 รูป
 


ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาชมรมอปท.อำเภอแม่จันครั้งที่11"ไชยบุรีเกมส์"รองชิงชนะเลิศเมื่อวันที่9 มีนาคม 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ที่ผ่านมา
[13 มี.ค. 2556] 51 รูป


นายกเทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลป่าซาง 5 ศูนย์ เพื่อนำปัญหาการดำเนินการต่างๆมาประชุมให้ความช่วยเหลือต่อไป
[6 มี.ค. 2556] 24 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางร่วมกับมูลนิธิโคมลอยเพื่อการศึกษาจัดพิธีเปิดบ้านน้องห้องเรียนมอนเตสเซอรี่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเมี้ยง-ปางปูเลยมีฝ่ายปกครองและผู้ปกครองเด็กมาร่วมพิธีจำนวนมาก
[4 มี.ค. 2556] 16 รูป
 


เทศบาลตำบลป่าซางร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าซางจัดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพร้อยรักในดวงใจให้ผู้สูงวัยอายุยนครั้งที่5มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[1 มี.ค. 2556] 20 รูป


ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาชมรมอปท.อำเภอแม่จันรอบคัดเลือกวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
[13 ก.พ. 2556] 23 รูป


ประมวลภาพการแข่งขัยกีฬาเยาวชน-ประชาชนตำบลป่าซาง
[1 ก.พ. 2556] 56 รูป
 


คณะผู้บริหารโรงเรียนแม่จันวิทยาคมและชมรมข้าราชการครูบำนาญอำเภอแม่จันมอบกระเช้าแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่นายกเทศมนตรีเทศมนตรีตำบลป่าซาง
[18 มกราคม 2556] 6 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 โดยมีศูนย์เด็กเล็ก,ร.ร.ในเขตตำบลป่าซาง นำเด็กและผู้ปกครองมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
[10 มกราคม 2556] 41 รูป


ประมวลภาพกิจกรรมที่บวชถนนและการเปิดดำเนินการ 7 วันอันตรายในช่วงปีใหม่ 27 ธค.55-2 มค. 56 ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง
[26 ธ.ค. 2555] 30 รูป
 
หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 952959 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft