Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
2.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
 
3.แผนอัตรากำลัง
• แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกาศคุณธรรมและจริยธรรม

• การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1. นโยบายการบริหาร/การดำเนินงาน/หลักเกณฑ์การบริหาร :::ประจำปี 2561
  2. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• แผนภูมิและโครงสร้าง
• ประกาศแผน (1)
• ภาระค่าใช้จ่าย-61-63
• หลักการและเหตุผล
 
 
4.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
4.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 
4.2 แผนดำเนินงาน
• ประจำปี 2559
• ประจำปี 2560
• ประจำปี 2561
• ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 
4.3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
4.4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปี 60
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
 
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฏหมาย
 
7.ข้อมูลผู้สูงอายุ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
8.ข้อมูลผู้พิการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
9.ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
10.มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง.rar
 
11.มาตรฐานการให้บริการ
มาตฐานการให้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง
 
12.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
2.รายงานการกำกับติดามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
2.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ปี 61 (เดือนตุลาคม-กันยายน)
ปี 62
 
4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ปี 61
ปี 62
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 

วันที่10มกราคม 2557เทศบาลตำบลป่าซางจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานสนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าซางโดยมีครูผู้ปกครองนำเด็กมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[15 มกราคม 2557] 41 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางร่วมจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
[6 ธ.ค. 2556] 53 รูป


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 นายกเทศมนตรีร่วมเปิดงาน รวมพลคนรักสุขภาพจัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนาโดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลป่าซาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
[23 ก.ย. 2556] 27 รูป
 


โครงการให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติงานด้านงานคลัง ประจำปี 2556
[13 ก.ย. 2556] 32 รูป


โครงการออกตรวจและตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความสงบและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลป่าซาง วันที่ 18 ก.ค. -25 ก.ค.56
[29 ส.ค. 2556] 12 รูป


พิธีมอบรางวัลการประกวดคำขวัญตำบลป่าซางและประกวดภาพเก่าเล่าเรื่องป่าซาง
[22 ส.ค. 2556] 7 รูป
 


ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
[22 ส.ค. 2556] 26 รูป


วันที่ 8สิงหาคม 2556 เทศบาลตำบลป่าซางจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติมีกิจกรรม เช่น การทำบุญตักบาตร การถวายสักการะ การรำอวยพรและมอบประกาศเกียติคุณ แม่ดีเด่นประจำหมู่บ้านภายในตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
[8 ส.ค. 2556] 42 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางจัดกิจกรรมปลูกป่าต้นไม้ตามโครงการการปลูกป่า 800 ล้านกล้ามหาราชินี ณ ป่าชุมชนและที่สาธารณะประโยชน์ของตำบลโดยมีผู้มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[7 ส.ค. 2556] 18 รูป
 


เทศบาลตำบลป่าซางได้นำพันธ์ปลาดุกมอบให้กับผู้นำชุมชนทั้ง15 หมู่บ้าน เพื่อนำไปเลี้ยงตามโครงการขยายผลดำเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
[5 ส.ค. 2556] 7 รูป


เทศบาลตำบลป๋าซางจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนอัคคีภัยให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตตำบลป่าซาง
[25 ก.ค. 2556] 14 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าซางและ นำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดต่างๆในเขตตำบลป่าซาง
[19 ก.ค. 2556] 20 รูป
 


กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าซางจัดทำโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชนและฝึกอบรมผู้นำชุมชนต่อต้านยาเสพติดเพื่อความมั่นคง ณ ห้องเทศบาลตำบลป่าซาง มีฝ่ายปกครอง คณะกรรมการหมู่บ้านและบุค
[6 มิ.ย. 2556] 7 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมราษฎรตามโครงการขยายผลดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 15 หมู่บ้านจำนวน 600 คน
[23 พ.ค. 2556] 14 รูป


สนง.เกษตรจังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลป่าซางร่วมจัดงานวันเกษตรกรและคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าซาง มีเกษตรกรมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[20 พ.ค. 2556] 24 รูป
 


ผู้ใหม่บ้านบ้านป่าเมี้ยง พร้อมราษฎรนำพืชผลการเกษตรมามอบให้กับนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลเพื่อเป็นการขอบคุณในโอกาสที่ได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือภัยแล้งที่ผ่านมา
[20 พ.ค. 2556] 7 รูป


การจัดเก็บภาษีต่างๆ
[5 เม.ย. 2556] 5 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายและวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงรายจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนพื้นที่เสี่ยงการเกิดหมอกควันและเผาในที่โล่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าซาง
[15 มี.ค. 2556] 28 รูป
 


ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาชมรมอปท.อำเภอแม่จันครั้งที่11"ไชยบุรีเกมส์"รองชิงชนะเลิศเมื่อวันที่9 มีนาคม 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ที่ผ่านมา
[13 มี.ค. 2556] 51 รูป


นายกเทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลป่าซาง 5 ศูนย์ เพื่อนำปัญหาการดำเนินการต่างๆมาประชุมให้ความช่วยเหลือต่อไป
[6 มี.ค. 2556] 24 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางร่วมกับมูลนิธิโคมลอยเพื่อการศึกษาจัดพิธีเปิดบ้านน้องห้องเรียนมอนเตสเซอรี่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเมี้ยง-ปางปูเลยมีฝ่ายปกครองและผู้ปกครองเด็กมาร่วมพิธีจำนวนมาก
[4 มี.ค. 2556] 16 รูป
 


เทศบาลตำบลป่าซางร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าซางจัดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพร้อยรักในดวงใจให้ผู้สูงวัยอายุยนครั้งที่5มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[1 มี.ค. 2556] 20 รูป


ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาชมรมอปท.อำเภอแม่จันรอบคัดเลือกวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
[13 ก.พ. 2556] 23 รูป


ประมวลภาพการแข่งขัยกีฬาเยาวชน-ประชาชนตำบลป่าซาง
[1 ก.พ. 2556] 56 รูป
 


คณะผู้บริหารโรงเรียนแม่จันวิทยาคมและชมรมข้าราชการครูบำนาญอำเภอแม่จันมอบกระเช้าแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่นายกเทศมนตรีเทศมนตรีตำบลป่าซาง
[18 มกราคม 2556] 6 รูป


เทศบาลตำบลป่าซางจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 โดยมีศูนย์เด็กเล็ก,ร.ร.ในเขตตำบลป่าซาง นำเด็กและผู้ปกครองมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
[10 มกราคม 2556] 41 รูป


ประมวลภาพกิจกรรมที่บวชถนนและการเปิดดำเนินการ 7 วันอันตรายในช่วงปีใหม่ 27 ธค.55-2 มค. 56 ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง
[26 ธ.ค. 2555] 30 รูป
 
หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 4 คน ผู้ชมเว็บ 1218279 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft