Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
2.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
 
3.แผนอัตรากำลัง
• แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกาศคุณธรรมและจริยธรรม
• แผนภูมิและโครงสร้าง
• ประกาศแผน (1)
• ภาระค่าใช้จ่าย-61-63
• หลักการและเหตุผล
 
 
4.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
4.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 
4.2 แผนดำเนินงาน
• ประจำปี 2559
• ประจำปี 2560
• ประจำปี 2561
• ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 
4.3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
4.4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปี 60
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
 
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฏหมาย
 
7.ข้อมูลผู้สูงอายุ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
8.ข้อมูลผู้พิการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
9.ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
10.มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง.rar
 
11.มาตรฐานการให้บริการ
มาตฐานการให้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง
 
12.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
2.รายงานการกำกับติดามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
2.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ปี 61 (เดือนตุลาคม-กันยายน)
ปี 62
 
4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ปี 61
ปี 62
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 

เทศบาลตำบลป่าซางได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกเพื่อเลือกตำแหน่งของสภาเทศบาลผลปรากฎว่านายอุดม ไร่เรือง ได้รับเลือกเป็นประธานสภา,นางสายพิณ มูลรัตน์ เป็นรองประธาน
[25 ธ.ค. 2555] 6 รูป


ปลัดเทศบาลตำบลป่าซางและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าซางได้เข้าร่วมงานพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬากลุ่มการศึกษาศรีป่าซาง ในวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านแม่สลองใน
[18 ธ.ค. 2555] 15 รูป


ขอแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างแห่งชาติ พ่อหนานสิงห์คำ ยอดมูลดี ที่ได้รับพระราชทานให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี 2555
[14 ธ.ค. 2555] 10 รูป
 


ประมวลภาพการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นเฉลิมพระเกียรติ ของอำเภอแม่จัน ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2555 ณ เทศบาลตำบลป่าซาง
[6 ธ.ค. 2555] 30 รูป


นายวรพันธ์ อินทร์ปัญญา ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง นำพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ กับอำเภอแม่จัน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน ทั้งภาคเช้าและภาคค่ำ
[6 ธ.ค. 2555] 24 รูป


นายวรพันธ์ อินทร์ปัญญา ปลัดเทศบาลป่าซาง ได้นำพนักงานเทศบาลเกี่ยวข้าวในแปลงนาของศูนย์เกษตรกรรมตำบลป่าซาง ตามโครงการปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ ของเทศบาลตำบลป่าซาง
[28 พ.ย 2555] 11 รูป
 


กกต.ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง รับมอบผลคะแนนหีบเลือกตั้งและอุปกรณ์จากหน่วยเลือกตั้งทั้ง16 หน่วย ทั้งรวมผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อย
[27 พ.ย 2555] 25 รูป


กกต.ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง ออกตรวจหน่วยเลือกตั้งในวันลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั้ง16หน่วย เป็๋นไปด้วยความเรียบร้อย
[27 พ.ย 2555] 16 รูป


ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการผลการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง
[26 พ.ย 2555] 5 รูป
 


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เทศบาลตำบลป่าซาง ได้มอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ให้แก่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 16 หน่วย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
[23 พ.ย 2555] 9 รูป


เมื่อวัน22 พฤศิจายน 55เทศบาลตำบลป่าซางจัดให้มีการอบรมเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าซาง
[22 พ.ย 2555] 11 รูป


ประมวลภาพการจัดโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ทั้ง 15 หมู่บ้าน เมื่อ 5-7 พ.ย. 55ที่ผ่าน
[9 พ.ย 2555] 29 รูป
 


วันที่ 31 ตุลาคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง
[31 ต.ค. 2555] 12 รูป


บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าซางวันแรกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 สรุปมีผู้สมัครนายกเทศมนตรี4คน สท.เขต1 23 คนและ สท.เขต 2 24 คน
[30 ต.ค. 2555] 15 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง แจกใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลึกข้าว 2555/56 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าซาง
[30 ต.ค. 2555] 6 รูป
 


เทศบาลตำบลป่าซางถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2555 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่จัน
[30 ต.ค. 2555] 6 รูป


วันที่12 ตุลาคม 2555 เทศบาลตำบลป่าซางได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวันครบรอบพระราชสมภพ 112 ปี สมเด็จย่าที่พระตำหนักดอยตุง
[26 ต.ค. 2555] 6 รูป


ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น การจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับการสนใจจาก ฝ่ายปกครองและผู้ที่สนใจที่จะลงรับสมัครในตำแหน่งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนมาก
[16 ต.ค. 2555] 6 รูป
 


ต้อนรับพนักงานใหม่
[12 ต.ค. 2555] 5 รูป


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
[31 ส.ค. 2555] 5 รูป


โครงการสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อเด็กน้อยโดยชมรมอาสาพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
[16 ส.ค. 2555] 4 รูป
 


โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงาน
[30 ก.ค. 2555] 12 รูป


จัดกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2555
[19 มี.ค. 2555] 7 รูป


ค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ตำบลป่าซาง ณ ศูนย์อบรมเพื่อชีวิตภูเขาอธิฐาน
[27 ก.ย. 2554] 24 รูป
 


การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหมู่ 4 บ้านแม่สลอง
[25 ส.ค. 2553] 2 รูป


ลงทะเบียนเกษตรกร
[10 มิ.ย. 2553] 20 รูป
หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9]
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 3 คน ผู้ชมเว็บ 1215544 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft