Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
3.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
4.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
เทศฯ 59 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2560
เทศฯ 60 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2561
เทศบัญญัติ 2561-pdfอ
พ.ศ.2562
เทศบัญญิตงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนดำเนินงาน 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนดำเนินงาน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 

เทศบาลตำบลป่าซางได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกเพื่อเลือกตำแหน่งของสภาเทศบาลผลปรากฎว่านายอุดม ไร่เรือง ได้รับเลือกเป็นประธานสภา,นางสายพิณ มูลรัตน์ เป็นรองประธาน
[25 ธ.ค. 2555] 6 รูป


ปลัดเทศบาลตำบลป่าซางและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าซางได้เข้าร่วมงานพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬากลุ่มการศึกษาศรีป่าซาง ในวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านแม่สลองใน
[18 ธ.ค. 2555] 15 รูป


ขอแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างแห่งชาติ พ่อหนานสิงห์คำ ยอดมูลดี ที่ได้รับพระราชทานให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี 2555
[14 ธ.ค. 2555] 10 รูป
 


ประมวลภาพการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นเฉลิมพระเกียรติ ของอำเภอแม่จัน ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2555 ณ เทศบาลตำบลป่าซาง
[6 ธ.ค. 2555] 30 รูป


นายวรพันธ์ อินทร์ปัญญา ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง นำพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ กับอำเภอแม่จัน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน ทั้งภาคเช้าและภาคค่ำ
[6 ธ.ค. 2555] 24 รูป


นายวรพันธ์ อินทร์ปัญญา ปลัดเทศบาลป่าซาง ได้นำพนักงานเทศบาลเกี่ยวข้าวในแปลงนาของศูนย์เกษตรกรรมตำบลป่าซาง ตามโครงการปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ ของเทศบาลตำบลป่าซาง
[28 พ.ย 2555] 11 รูป
 


กกต.ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง รับมอบผลคะแนนหีบเลือกตั้งและอุปกรณ์จากหน่วยเลือกตั้งทั้ง16 หน่วย ทั้งรวมผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อย
[27 พ.ย 2555] 25 รูป


กกต.ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง ออกตรวจหน่วยเลือกตั้งในวันลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั้ง16หน่วย เป็๋นไปด้วยความเรียบร้อย
[27 พ.ย 2555] 16 รูป


ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการผลการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง
[26 พ.ย 2555] 5 รูป
 


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เทศบาลตำบลป่าซาง ได้มอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ให้แก่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 16 หน่วย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
[23 พ.ย 2555] 9 รูป


เมื่อวัน22 พฤศิจายน 55เทศบาลตำบลป่าซางจัดให้มีการอบรมเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าซาง
[22 พ.ย 2555] 11 รูป


ประมวลภาพการจัดโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ทั้ง 15 หมู่บ้าน เมื่อ 5-7 พ.ย. 55ที่ผ่าน
[9 พ.ย 2555] 29 รูป
 


วันที่ 31 ตุลาคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง
[31 ต.ค. 2555] 12 รูป


บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าซางวันแรกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 สรุปมีผู้สมัครนายกเทศมนตรี4คน สท.เขต1 23 คนและ สท.เขต 2 24 คน
[30 ต.ค. 2555] 15 รูป


เทศบาลตำบลป่าซาง แจกใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลึกข้าว 2555/56 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าซาง
[30 ต.ค. 2555] 6 รูป
 


เทศบาลตำบลป่าซางถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2555 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่จัน
[30 ต.ค. 2555] 6 รูป


วันที่12 ตุลาคม 2555 เทศบาลตำบลป่าซางได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวันครบรอบพระราชสมภพ 112 ปี สมเด็จย่าที่พระตำหนักดอยตุง
[26 ต.ค. 2555] 6 รูป


ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น การจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับการสนใจจาก ฝ่ายปกครองและผู้ที่สนใจที่จะลงรับสมัครในตำแหน่งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนมาก
[16 ต.ค. 2555] 6 รูป
 


ต้อนรับพนักงานใหม่
[12 ต.ค. 2555] 5 รูป


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
[31 ส.ค. 2555] 5 รูป


โครงการสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อเด็กน้อยโดยชมรมอาสาพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
[16 ส.ค. 2555] 4 รูป
 


โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงาน
[30 ก.ค. 2555] 12 รูป


จัดกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2555
[19 มี.ค. 2555] 7 รูป


ค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ตำบลป่าซาง ณ ศูนย์อบรมเพื่อชีวิตภูเขาอธิฐาน
[27 ก.ย. 2554] 24 รูป
 


การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหมู่ 4 บ้านแม่สลอง
[25 ส.ค. 2553] 2 รูป


ลงทะเบียนเกษตรกร
[10 มิ.ย. 2553] 20 รูป
หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9]
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 953764 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft