Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
3.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
4.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
เทศฯ 59 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2560
เทศฯ 60 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2561
เทศบัญญัติ 2561-pdfอ
พ.ศ.2562
เทศบัญญิตงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนดำเนินงาน 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนดำเนินงาน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
 
 
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 
ภาพกิจกรรม / ผลงานที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าซาง

การพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
[30 พ.ย 542]

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
[30 พ.ย 542]

การประชุมเตรียมการจัดโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาตำบลป่าซาง 2561
[30 พ.ย 542]

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542]

กิจกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและการไม่เล่นการพนันบอลโลก 2018
[30 พ.ย 542]

กิจกรรมตรวจสอบฐานข้อมูลและนำเสนอแผนวิจัยแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
[30 พ.ย 542]


ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าซาง
  รายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561  [12 ต.ค. 2561]
  ประชาสัมพันธ์ “ทรัพยากรการท่องเที่ยวตำบลป่าซาง Visit Pasang (รูปแบบ QR Code)”   [6 ก.ค. 2561]
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำเดือน กรกฏาคม 2561   [3 ก.ค. 2561]
  เนื่องในมงคลสมัยที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  [26 มิ.ย. 2561]
   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2561   [31 พ.ค. 2561]
  ประชาสัมพันธ์สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลป่าซาง ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนตำบลป่าซางเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้หัวข้อ “วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง”   [11 พ.ค. 2561]
  จดหมายข่าวกองคลัง 2561  [9 พ.ค. 2561]
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [9 พ.ค. 2561]
   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ในวันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561  [3 พ.ค. 2561]
  สรุปผลดำเนินการ เรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  [1 ต.ค. 2560]
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลป่าซาง  [15 ก.พ. 2560]
  ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลป่าซาง  [4 เม.ย. 2556]
  ถวายพระพรทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตร ราชกัญญาสิริวันาพรรณวดี 5 เมษายน 2561  [5 เม.ย. 2561]
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำเดือน เมษายน 2561   [2 เม.ย. 2561]
  ขอถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสบามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  [2 เม.ย. 2561]
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลตำบลป่าซาง
 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ] 
 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 หมู่ที่ 11 (วิธีเฉาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 21 ก.ย. 2561 ] 
 โครงการซ่อมแซมผิวถนนดดยการลงหินคลุก สานทางหนองป่าตึง หมู่ที 1 เชื่อม หมู่ 6 สายทางเหมืองยางและเเหมืองเสีย หมู่ 12 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 7 ก.ย. 2561 ] 
 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิม ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3,6,7,8,9,11,12 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 12 ก.ย. 2561 ] 
 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอย2 บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 12 ก.ย. 2561 ] 
 โครกงารปรับปรุงถนน คสล. ซอย 2 เชื่อม ซอย 4 หมู่ที่ 8 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 12 ก.ย. 2561 ] 
 โครงการขยายผิวจราจร คสล. บริเวณไหล่ทาง หมู่ที่ 7 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 12 ก.ย. 2561 ] 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชลประทาน หมู่ที่ 4 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตางรางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 12 ก.ย. 2561 ] 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 12 ก.ย. 2561 ] 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 20 ส.ค. 2561 ] 
 โครงการเสริมไหล่ทางถนนในหมู่บ้าน บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 20 ส.ค. 2561 ] 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตำแหน่งบ้านนายอาฮือ ยอลือ บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 20 ส.ค. 2561 ] 
 โครงการเทลานคอนกรีต(โค้งงาม) บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 20 ส.ค. 2561 ] 
 โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 20 ส.ค. 2561 ] 
 โครงการก่อสร้างสนามตะกร้อ(ชุมชนเก้าหลัง) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5 [ 16 ก.ค. 2561 ] 
 


ฟังบรรยายธรรมพิเศษ โดยท่าน ว.วชิรเมธี เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง หลังใหม่ 6 เมษายน 2554
ข่าวเชียงราย - ข่าวสารทั่วไป - งานเชียงราย
23 ตุลาคม ร่วมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 22 ตุลาคม 2018 เวลา 12:15:00 นาที )
ร่วมน้อมรำลึกถึง สมเด็จย่า 21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 20 ตุลาคม 2018 เวลา 15:02:09 นาที )
เทศบาลนครเชียงรายเปิดศูนย์บริการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 20 ตุลาคม 2018 เวลา 09:13:36 นาที )
เริ่มแล้ว !! ไทยแลนด์ สมาร์ท มันนี่ พร้อมเชื่อมต่อการเงินไร้พรมแดน ยกทัพแบงก์ บริการทางการเงินการลงทุนอย่างครบวงจร ระหว่างวันที่ 19
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 19 ตุลาคม 2018 เวลา 16:13:58 นาที )
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชียงราย ร่วมงาน Thailand Smart Money เทศกาลการเงิน-ลงทุน ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย วันที่ 19 - 21 ตุลาคม 61
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 19 ตุลาคม 2018 เวลา 11:00:12 นาที )
แพร่ - ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทุกท่านร่วมทำบุญในงานประเพณีกิ๋นสลากหลวง 1 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 17 ตุลาคม 2018 เวลา 16:56:20 นาที )
เปิดให้เข้าชมแล้ว! พิพิธภัณฑ์ 13หมูป่า ชีวิตติดถ้ำหลวง ให้เข้าชม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 17 ตุลาคม 2018 เวลา 15:42:30 นาที )
 
กระดานข่าว - เว็บบอร์ด

Untitled Document
 


นายพงษ์พันธ์ ขันคำกาศ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง


นางสาวเกศวรินทร์ ดอนอินผล
รองนายกเทศมนตรี

นางสาวปิยะพร อาริยะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายปวน ผาลาด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ท่านอยากให้เทศบาลตำบลป่าซางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน รางระบายน้ำ ฯลฯ
พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างยั่งยืน
ต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมด้านกีฬา
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตำบลป่าซาง

ดูผลโหวต

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เห็นด้วยหรือไม่กับการจัดการขยะโดยให้ประชาชนคัดแยกขยะและมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เฉยๆ
ยังไงก็ได้

ดูผลโหวต

 
 
รวมลิงค์ อบต. /ทต. เชียงราย
 
เว็บไซต์ จ.เชียงราย
  จังหวัดเชียงราย
  เทศบาลนครเชียงราย
  ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
  ประชาสัมพันธ์เชียงราย
  สนง.สถิติจังหวัด
  สนง.ประกันสังคม
  สถานีอุตุนิยมวิทยา
  สนง.คลังจังหวัด
  ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
  ตำรวจภูธรจังหวัด
  ตำรวจท่องเที่ยว
  ททท.ภาคเหนือเขต 2
  สนง.พระพุทธศาสนา
 ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
พยากรณ์อากาศ

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 953782 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft