Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
อำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
2.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
3.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1
 6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 7. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 8. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
 9. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
 10. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงาน
 1. ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 2. ประจำปี 2561
 3. ประจำปี 2560
 4. ประจำปี 2559
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. ประจำปี 60
4.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
5.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6.การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง
 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
7.การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(เบี้ยยังชีพ) ปี 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(จัดเก็บรายได้) ปี 2562
8.การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการใช้จ่ายเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.62
 2. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.63
 3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน
9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนภูมิและโครงสร้าง
ประกาศแผน (1)
ภาระค่าใช้จ่าย 61-63
หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
10.การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
11.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
12.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
15.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายดุลยพินิจ
16.แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกัน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 


  ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5
  โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์(บ้านโค้งงาม) บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางเจาะบ่อบาดาล ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางเจาะบ่อบาดาล ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  ประกาศ ผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 5 บ้านแม่คี หมู่ที่ 9 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศ ผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.เริ่มจากบ้านนางกุหลาบ วงศ์กาแก้ว บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศ ผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 1 บ้านแม่คี หมุ่ที่ 7 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศ ผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 2 เชื่อม ซอย 1 (บ้านโค้งงาม) บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 3 บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศ ผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้าน บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ถนนสายหน้าวัด เชื่อม ซอย 1 บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ถนนสายหน้าวัด บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 5 บ้านแม่คี หมู่ที่ 9 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ, ตารางแสดงวงเงิน, ปร.4, ปร.5
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด เริ่มจากบ้านนางกุหลาบ วงศ์กาแก้ว บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ, ตารางแสดงวงเงิน, ปร.4, ปร.5
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 1 บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ, ตารางแสดงวงเงิน, ปร.4, ปร.5
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 2 เชื่อม ซอย 1(บ้านโค้งงาม) บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ, ตารางแสดงวงเงิน, ปร.4, ปร.5
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 3 บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ, ตารางแสดงวงเงิน, ปร.4, ปร.5
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้าน บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ, ตารางแสดงวงเงิน, ปร.4, ปร.5
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ถนนสายหน้าวัด เชื่อมซอย 1 บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ, ตารางแสดงวงเงิน, ปร.4, ปร.5
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ถนนสายหน้าวัด บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ, ตางรางแสดงวงเงิน, ปร.4, ปร.5
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๕ (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 15 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5
  โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ร้บการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันายน พ.ศ.253)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ลำ (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแนวเขการปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง โดยการจ้างเหมาจัดทำแผนที่มูลฐานทางกายภาพและแบ่งเขตการปกครองตำบล เขตหมู่บ้าน (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  โครงการจัดทำแนวเขตการปกครองเทศบาลำบลป่าซาง (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ปร.4 , ปร.5
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 และ บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรถนน คสล.ซอย 6 บ้านแม่คี หมู่ที่ 9 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.เริ่มจากหน้าบ้านนางธรรมา ถึง บ้านนางศิริลักษณ์ บ้านแม่สลอง หมู่ที 14 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาคลุมทางเดิน บริเวณฌาปนสถาน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  โครงการเจาะบ่อบ่าดาล บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล. ซอย 6 บ้านแม่คี หมู่ที่ 9 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากบ้านนางธรรมา ถึง บ้านนางศิริลักษณ์ บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
  โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการก่อสร้างศาลาคลุมทางเดิน บริเวณฌาปนสถาน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุบ้านสันคือ หมู่ที่ 12 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณฌาปนสถาน บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงอาหารโดยการเปลี่ยนหลังคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณฌาปนสถาน บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 8 บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 (วิธีเฉพาะเจาะจง)

 

หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1920725 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft