Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
2.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
 
3.แผนอัตรากำลัง
• แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกาศคุณธรรมและจริยธรรม
• แผนภูมิและโครงสร้าง
• ประกาศแผน (1)
• ภาระค่าใช้จ่าย-61-63
• หลักการและเหตุผล
 
 
4.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
4.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 
4.2 แผนดำเนินงาน
• ประจำปี 2559
• ประจำปี 2560
• ประจำปี 2561
• ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 
4.3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
4.4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปี 60
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
 
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฏหมาย
 
7.ข้อมูลผู้สูงอายุ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
8.ข้อมูลผู้พิการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
9.ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
10.มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง.rar
 
11.มาตรฐานการให้บริการ
มาตฐานการให้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง
 
12.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
2.รายงานการกำกับติดามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
2.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ปี 61 (เดือนตุลาคม-กันยายน)
ปี 62
 
4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ปี 61
ปี 62
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 


  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซางเรื่องการงดจับปลาในฤดูมีไข่ 16 พ.ค. - 15 ก.ย. 60
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง; "งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองแม่จัน ประจำปี 2560"
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ เดือนเมษายน 2560
   ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องการรับสมัครเด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมกีฬาฟุตบอล
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซางพาเที่ยว)
  ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซางพาช้อป)
  ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซางพานอน)
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพในการเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูู่หัว รัชกาลที่ 9
  ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซางพาชิม)
  ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซางพาเที่ยว)
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
  รายงานผลการดำเนินงานรายรับ - จ่าย และงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องการรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2559
  เทศบาลตำบลป่าซางขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง หลังที่ 2
  กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2559 ** หมายเหตุ หมู่ที่ 10 เปลี่ยนสถานที่เป็นที่วัดบ้านใหม่พัฒนา (เฉพาะเดือนตุลาคม
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผด.2)
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผด.1)
  เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เพ่ือคนป่าซางแข็งแรง แจ่มใส ไร้พุง ประจำปี 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานของกรมทางหลวงชนบท
  โครงการก่อสร้างรั้วด้านหลัง ศพด. ทต.ป่าซาง (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการก่อสร้างรั้วด้านหลัง ศพด. ทต.ป่าซาง (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถังพักน้ำใส บ้านร่องคี หมู่1 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถังพักน้ำใส บ้านร่องคี หมู่1 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม บ้านศรียางมูล หมู่ 8 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม บ้านศรียางมูล หมู่ 8 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกชุมชนบ้านเก้าหลัง หมู่ 10 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกชุมชนบ้านเก้าหลัง หมู่ 10 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนด้วยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่9 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนด้วยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่9 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในหมู่บ้านป่าซาง หมู่ 2 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในหมู่บ้านป่าซาง หมู่ 2 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก เส้นทางไปวัดจตุมหาพรหม หมู่ 15 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก เส้นทางไปวัดจตุมหาพรหม หมู่ 15 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนทางเข้า ซอย 1 หมู่ 14 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนทางเข้า ซอย 1 หมู่ 14 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ 2 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ 2 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบควบคุมโครไฟสาธารณะ หมู่ 7 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบควบคุมโครไฟสาธารณะ หมู่ 7 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่13 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่13 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาจัดทำชั้นวางเอกสาร (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาจัดทำชั้นวางเอกสาร (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมบ้านป่าซาง หมุ่ 3 ไปบ้านศรียางมูล หมู่ 8 (ตกลงราคา) ตรารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทาง ซ.1/4 หมู่ 14 (ตกลงราคา) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

 

หน้าที่ :: 1 [2] 3 4 5 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1215575 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft