Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
อำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
2.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
3.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1
 6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 7. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 8. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
 9. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
 10. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงาน
 1. ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 2. ประจำปี 2561
 3. ประจำปี 2560
 4. ประจำปี 2559
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. ประจำปี 60
4.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
5.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6.การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง
 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
7.การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(เบี้ยยังชีพ) ปี 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(จัดเก็บรายได้) ปี 2562
8.การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการใช้จ่ายเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.62
 2. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.63
 3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน
9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนภูมิและโครงสร้าง
ประกาศแผน (1)
ภาระค่าใช้จ่าย 61-63
หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
10.การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
11.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
12.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
15.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายดุลยพินิจ
16.แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกัน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 


  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซางเรื่องการงดจับปลาในฤดูมีไข่ 16 พ.ค. - 15 ก.ย. 60
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง; "งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองแม่จัน ประจำปี 2560"
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ เดือนเมษายน 2560
   ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องการรับสมัครเด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมกีฬาฟุตบอล
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซางพาเที่ยว)
  ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซางพาช้อป)
  ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซางพานอน)
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพในการเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูู่หัว รัชกาลที่ 9
  ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซางพาชิม)
  ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซางพาเที่ยว)
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
  รายงานผลการดำเนินงานรายรับ - จ่าย และงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องการรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2559
  เทศบาลตำบลป่าซางขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง หลังที่ 2
  กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2559 ** หมายเหตุ หมู่ที่ 10 เปลี่ยนสถานที่เป็นที่วัดบ้านใหม่พัฒนา (เฉพาะเดือนตุลาคม
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผด.2)
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผด.1)
  เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เพ่ือคนป่าซางแข็งแรง แจ่มใส ไร้พุง ประจำปี 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานของกรมทางหลวงชนบท
  โครงการก่อสร้างรั้วด้านหลัง ศพด. ทต.ป่าซาง (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการก่อสร้างรั้วด้านหลัง ศพด. ทต.ป่าซาง (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถังพักน้ำใส บ้านร่องคี หมู่1 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถังพักน้ำใส บ้านร่องคี หมู่1 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม บ้านศรียางมูล หมู่ 8 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม บ้านศรียางมูล หมู่ 8 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกชุมชนบ้านเก้าหลัง หมู่ 10 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกชุมชนบ้านเก้าหลัง หมู่ 10 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนด้วยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่9 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนด้วยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่9 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในหมู่บ้านป่าซาง หมู่ 2 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในหมู่บ้านป่าซาง หมู่ 2 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก เส้นทางไปวัดจตุมหาพรหม หมู่ 15 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก เส้นทางไปวัดจตุมหาพรหม หมู่ 15 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนทางเข้า ซอย 1 หมู่ 14 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนทางเข้า ซอย 1 หมู่ 14 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ 2 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ 2 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบควบคุมโครไฟสาธารณะ หมู่ 7 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบควบคุมโครไฟสาธารณะ หมู่ 7 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่13 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่13 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาจัดทำชั้นวางเอกสาร (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาจัดทำชั้นวางเอกสาร (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมบ้านป่าซาง หมุ่ 3 ไปบ้านศรียางมูล หมู่ 8 (ตกลงราคา) ตรารางแสดงวงเงินงบประมาณ

 

หน้าที่ :: 1 2 [3] 4 5 6 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2 คน ผู้ชมเว็บ 1834079 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft