Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
3.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
4.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
เทศฯ 59 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2560
เทศฯ 60 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2561
เทศบัญญัติ 2561-pdfอ
พ.ศ.2562
เทศบัญญิตงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนดำเนินงาน 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนดำเนินงาน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 


  โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนหัวสะพาน หมู่ 7 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการก่อสร้างสาลาเอนกประสงค์ หมู่ 14 (ตกลงราคา) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการก่อสร้างสาลาเอนกประสงค์ หมู่ 14 (ตกลงราคา) ปร.4(2)
  โครงการก่อสร้างสาลาเอนกประสงค์ หมู่ 14 (ตกลงราคา) ปร.4(1)
  โครงการก่อสร้างสาลาเอนกประสงค์ หมู่ 14 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมบ้านป่าซาง หมุ่ 3 ไปบ้านศรียางมูล หมู่ 8 (ตกลงราคา) ปร.4(2)
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมบ้านป่าซาง หมุ่ 3 ไปบ้านศรียางมูล หมู่ 8 (ตกลงราคา) ปร.4(1)
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมบ้านป่าซาง หมุ่ 3 ไปบ้านศรียางมูล หมู่ 8 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทาง ซ.5 หมู่ 14 (ตกลงราคา) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทาง ซ.5 หมู่ 14 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทาง ซ.5 หมู่ 14 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางไปศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลป่าซาง บ้านป่าดู่ หมุ่ 13 (ตกลงราคา) ตรารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางไปศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลป่าซาง บ้านป่าดู่ หมุ่ 13 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางไปศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลป่าซาง บ้านป่าดู่ หมุ่ 13 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางไปบ้านศาลา บ้านแม่คี หมู่ 7 (ตกลงราคา) ตรารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางไปบ้านศาลา บ้านแม่คี หมู่ 7 (ตกลงราคา) ปร.4
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางไปบ้านศาลา บ้านแม่คี หมู่ 7 (ตกลงราคา) ปร.5
  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซ.3 (หลังดรงสูบน้ำประปา) ม.5 (โดยวิธีตกลงราคา) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซ.3 (หลังดรงสูบน้ำประปา) ม.5 (โดยวิธีตกลงราคา) ปร.4
  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซ.3 (หลังดรงสูบน้ำประปา) ม.5 (โดยวิธีตกลงราคา) ปร.5
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซ.5 ม.5 (โดยวิธีตกลงราคา) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซ.5 ม.5 (โดยวิธีตกลงราคา) ปร.4 (แผ่นที่ 2)
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซ.5 ม.5 (โดยวิธีตกลงราคา) ปร.4 (แผ่นที่ 1)
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซ.5 ม.5 (โดยวิธีตกลงราคา) ปร.5
  โครงการก่อสร้างศาลาพ่อบ้าน บ้านร่องคี ม.1 (โดยวิธีตกลงราคา) ตรารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการก่อสร้างศาลาพ่อบ้าน บ้านร่องคี ม.1 (โดยวิธีตกลงราคา) ปร.4
  โครงการก่อสร้างศาลาพ่อบ้าน บ้านร่องคี ม.1 (โดยวิธีตกลงราคา) ปร.5
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ทางแยก ซ.1 ถึงบ้านนายประพัฒน์ ปิยะกุล ม.9(วิธีตกลงราคา) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ทางแยก ซ.1 ถึงบ้านนายประพัฒน์ ปิยะกุล ม.9(วิธีตกลงราคา) ปร.4
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ทางแยก ซ.1 ถึงบ้านนายประพัฒน์ ปิยะกุล ม.9(วิธีตกลงราคา) ปร.5
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง ซ.7 ม.15(วิธีตกลงราคา) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง ซ.7 ม.15(วิธีตกลงราคา) ปร.4
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง ซ.7 ม.15(วิธีตกลงราคา) ปร.5
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซ6 ม.4(วิธีตกลงราคา) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซ6 ม.4(วิธีตกลงราคา) ปร.4
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซ6 ม.4(วิธีตกลงราคา) ปร.5
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.9 ม.4(วิธีตกลงราคา) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.9 ม.4(วิธีตกลงราคา) ปร.4
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.9 ม.4(วิธีตกลงราคา) ปร.5
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตำแหน่งหน้าบ้านนายจันทร์ตา คำหล้าทราย ม.11(วิธีตกลงราคา) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตำแหน่งหน้าบ้านนายจันทร์ตา คำหล้าทราย ม.11(วิธีตกลงราคา) ปร.4
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตำแหน่งหน้าบ้านนายจันทร์ตา คำหล้าทราย ม.11(วิธีตกลงราคา) ปร.5
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังพักน้ำใน ถนน คสล. หมู่ 5
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.
  แบบรายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปี 58
  ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ปี 58
  งบแสดงฐานะทางการเงินปี 58

 

หน้าที่ :: 1 2 [3] 4 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 953774 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft