Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
3.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
4.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
เทศฯ 59 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2560
เทศฯ 60 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2561
เทศบัญญัติ 2561-pdfอ
พ.ศ.2562
เทศบัญญิตงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนดำเนินงาน 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนดำเนินงาน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 


  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2559
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2559
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2559
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2559
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2559
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2558
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2558
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2558
  โครงการขยายถนนรอบข้างเส้นทางทิศตะวันออก(ข้างโรงเรียน มจว.) ขยายผิวจราจร (ตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินฯ
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านป่าห้า หมู่ 6 หน้าบ้านนางทอง เหล่ารินทอง - วัดป่าห้า (ตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินฯ
  โครงการเสริมไหล่ทางถนนในหมู่บ้าน บ้านหนองอ้อ หมู่ 11 (วิธีตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านแม่สลอง หมู่ 14 (วิธีตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางเชื่อมซอย 3 บ้านสันคือ หมู่ 12 ไปซอยข้างร้านเกรทโรส หมุ่ 8 (วิธีตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านป่าดู่ หมู่ 13 (ตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าดู่ หมู่ 13 (วิธีตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมบ้านศรียางมูล หมู่ 8 - บ้านป่าซาง หมู่ 3 (วิธีตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 9 หมู่ 4 (วิธีตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการขยายเขตประปาในหมู่บ้าน บ้านแม่คี หมู่ 7 (ตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการลงหินคลุก บ้านปางปูเลย หมู่ 5 (วิธีตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการก่อสร้างสาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่คี หมู่ 9 (วิธีตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาน
  แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าซาง หมู่ 2 (ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ) วิธีตกลงราคา
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านป่าห้า หมู่ 6 หน้าบ้านนายบุญมี จันทาพูน - บ้านนายนวล อูปคำ (ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินฯ) โดยวิธีตกลงราคา
  โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ 10 (บริเวณศาลาเอนกประสงค์) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินฯ (โดยวิธีตกลงราคา)
  โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านร่องคี หมู่ 1 (โดยวิธีตกลงราคา) ปร4. , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านป่าเมี้ยง หมู่ 15 (ปร.4 , ปร.5) โดยวิธีตกลงราคา
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 2 บ้านแม่สลอง หมู่ 14 (ปร.4 , ปร.5) โดยวิธีตกลงราคา
  โครงการก่อสร้างถนนไปหมุ่บ้านแลนแอนด์เฮ้าส์-บ้านสันโค้ง บ้านป่าซาง หมุ่ 3 (โดยวิธีตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5
  โครงการปรับปรุงเมรุ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 (วิธีตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
  โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด และรั้วด้านข้างอาคาร ศพด.ทต.ป่าซาง (ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ)
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมุ่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านป่าซาง หมู่ 2 , บ้านป่าซาง หมู่ 3 , บ้านแม่คี หมู่ 7 , บ้านแม่คี หมู่ 9
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลป่าซาง ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตำแหน่งหน้าบ้านนายสุทัศน์ สุทธหลวง ถึงบ้านนายบุญมี ท้าวธิ หมู่ 3 (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตำแหน่งหน้าบ้านนายสุทัศน์ สุทธหลวง ถึงบ้านนายบุญมี ท้าวธิ หมู่ 3 (ปร.5)
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตำแหน่งหน้าบ้านนายสุทัศน์ สุทธหลวง ถึงบ้านนายบุญมี ท้าวธิ หมู่ 3 (ปร.4)
  จ้างเหมาก่อสร้างโครงรางระบายน้ำ คสล. ซอย 1 หมู่ 14 (โดยวิธีตกลงราคา) ตารางแสดงวงเงิน
  จ้างเหมาก่อสร้างโครงรางระบายน้ำ คสล. ซอย 1 หมู่ 14 (โดยวิธีตกลงราคา) ปร.5
  จ้างเหมาก่อสร้างโครงรางระบายน้ำ คสล. ซอย 1 หมู่ 14 (โดยวิธีตกลงราคา) ปร.4
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้ยง หมู่ 15 (โดยวิธีพิเศษ)
  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้ยง หมู่ 15 (โดยวิธีพิเศษ) ปร.6
  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้ยง หมู่ 15 (โดยวิธีพิเศษ) ปร.5
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านร่องคี หมู่ 1 (โดยวิธีพิเศษ)
  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านร่องคี หมู่ 1 (โดยวิธีพิเศษ) ปร.6
  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านร่องคี หมู่ 1 (โดยวิธีพิเศษ) ปร.5
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้ยง หมู่ 15 (ปร.6)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้ยง หมู่ 15 (ปร.5)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านร่องคี หมู่ 1(ปร.6)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านร่องคี หมู่ 1(ปร.5)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้ยง หมู่ 15
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านร่องคี หมู่ 1

 

หน้าที่ :: 1 2 [3] 4 5 6 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 953778 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft