Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
3.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
4.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
เทศฯ 59 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2560
เทศฯ 60 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2561
เทศบัญญัติ 2561-pdfอ
พ.ศ.2562
เทศบัญญิตงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนดำเนินงาน 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนดำเนินงาน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 


  รับโอน-ย้าย ตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติ
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
  งบการเงินเดือนพฤษภาคม 2558
  งบการเงิน เดือนมีนาคม 2558
  เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 2558
  เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 2557
  งบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน กรกฎาคม 2556
  กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน
  ประกาศราบชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามโครงการเรียนพิเศษช่วยน้องก่นเปิดเทอม
  ประการายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องชะลอการประก่าศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษาณ์โครงการช่วยน้องก่อนเปิดเทอม 2556
  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2555
  เทศบาลตำบลป่าซาง ขอเชิญชวนประชาชนตำบลป่าซางร่วมชมและแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน ในวันที่ 26-27 มกราคม 2556
  ทางนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ทางเทศบาลตำบลป่าซางจะรับสมัครในตำแหน่งทั้งสองใน วัน เสาร์ ที่ 22-26 ตุลาคม 2555 และจะทำการเลือกตั้งพร้อมกันใน วัน เสาร
  ขอเชิญร่วมชม/เชียร์การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕
  ประชาสัมพันธ์ แจ้งเบอร์โทรศัพท์
  ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕
  เชิญเทียวงาน ถนนคนเดินคนป่าซาง เริ่ม 30 พ.ย. 54 นี้
  โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ไม่ต้องสอบแข่งขันฯ
  ขอเชิญชวน....นวดเพื่อสุขภาพ
  ขอเชิญร่วมชม - เชียร์ กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าซาง
  ขอเชิญร่วมแข่งขันเซปักตะกร้อต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลป่าซางคัพ ครั้งที่ 3
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2554
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554
  ประผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด "เทศบาลป่าซางคัพ" ครั้งที่ 3
  การแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชนตำบลป่าซาง ประจำปี 2554
  กีฬาชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จัน
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
  ขอเชิญเข้าร่วม โครงการคนป่าซาง รักในหลวง ห่วงใยสุขภาพ ต้านหวัด 2009
  โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  การตั้งกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
  โครงการแข่งขันฟุตบอล 11 คน เยาวชนต้านยาเสพติด
  กำหนดชำระภาษีบำรุงท้องที่ ป้าย โรงเรือน
  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552
  เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2552
  ประชาสัมพันธ์(โอน) ย้าย
  ประกาศผลสอบพนักงานจ้างทั่วไป 1 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา
  ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
  งบแสดงฐานะทางการเงิน 2552

 

หน้าที่ :: 1 2 3 [4]
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 953767 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft