Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
2.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
 
3.แผนอัตรากำลัง
• แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกาศคุณธรรมและจริยธรรม
• แผนภูมิและโครงสร้าง
• ประกาศแผน (1)
• ภาระค่าใช้จ่าย-61-63
• หลักการและเหตุผล
 
 
4.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
4.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 
4.2 แผนดำเนินงาน
• ประจำปี 2559
• ประจำปี 2560
• ประจำปี 2561
• ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 
4.3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
4.4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปี 60
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
 
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฏหมาย
 
7.ข้อมูลผู้สูงอายุ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
8.ข้อมูลผู้พิการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
9.ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
10.มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง.rar
 
11.มาตรฐานการให้บริการ
มาตฐานการให้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง
 
12.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
2.รายงานการกำกับติดามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
2.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ปี 61 (เดือนตุลาคม-กันยายน)
ปี 62
 
4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ปี 61
ปี 62
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 


  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านป่าห้า หมู่ 6 หน้าบ้านนางทอง เหล่ารินทอง - วัดป่าห้า (ตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินฯ
  โครงการเสริมไหล่ทางถนนในหมู่บ้าน บ้านหนองอ้อ หมู่ 11 (วิธีตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านแม่สลอง หมู่ 14 (วิธีตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางเชื่อมซอย 3 บ้านสันคือ หมู่ 12 ไปซอยข้างร้านเกรทโรส หมุ่ 8 (วิธีตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านป่าดู่ หมู่ 13 (ตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าดู่ หมู่ 13 (วิธีตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมบ้านศรียางมูล หมู่ 8 - บ้านป่าซาง หมู่ 3 (วิธีตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 9 หมู่ 4 (วิธีตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการขยายเขตประปาในหมู่บ้าน บ้านแม่คี หมู่ 7 (ตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการลงหินคลุก บ้านปางปูเลย หมู่ 5 (วิธีตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการก่อสร้างสาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่คี หมู่ 9 (วิธีตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาน
  แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าซาง หมู่ 2 (ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ) วิธีตกลงราคา
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านป่าห้า หมู่ 6 หน้าบ้านนายบุญมี จันทาพูน - บ้านนายนวล อูปคำ (ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินฯ) โดยวิธีตกลงราคา
  โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ 10 (บริเวณศาลาเอนกประสงค์) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินฯ (โดยวิธีตกลงราคา)
  โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านร่องคี หมู่ 1 (โดยวิธีตกลงราคา) ปร4. , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านป่าเมี้ยง หมู่ 15 (ปร.4 , ปร.5) โดยวิธีตกลงราคา
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 2 บ้านแม่สลอง หมู่ 14 (ปร.4 , ปร.5) โดยวิธีตกลงราคา
  โครงการก่อสร้างถนนไปหมุ่บ้านแลนแอนด์เฮ้าส์-บ้านสันโค้ง บ้านป่าซาง หมุ่ 3 (โดยวิธีตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5
  โครงการปรับปรุงเมรุ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 (วิธีตกลงราคา) ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
  โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด และรั้วด้านข้างอาคาร ศพด.ทต.ป่าซาง (ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ)
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมุ่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านป่าซาง หมู่ 2 , บ้านป่าซาง หมู่ 3 , บ้านแม่คี หมู่ 7 , บ้านแม่คี หมู่ 9
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลป่าซาง ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตำแหน่งหน้าบ้านนายสุทัศน์ สุทธหลวง ถึงบ้านนายบุญมี ท้าวธิ หมู่ 3 (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตำแหน่งหน้าบ้านนายสุทัศน์ สุทธหลวง ถึงบ้านนายบุญมี ท้าวธิ หมู่ 3 (ปร.5)
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตำแหน่งหน้าบ้านนายสุทัศน์ สุทธหลวง ถึงบ้านนายบุญมี ท้าวธิ หมู่ 3 (ปร.4)
  จ้างเหมาก่อสร้างโครงรางระบายน้ำ คสล. ซอย 1 หมู่ 14 (โดยวิธีตกลงราคา) ตารางแสดงวงเงิน
  จ้างเหมาก่อสร้างโครงรางระบายน้ำ คสล. ซอย 1 หมู่ 14 (โดยวิธีตกลงราคา) ปร.5
  จ้างเหมาก่อสร้างโครงรางระบายน้ำ คสล. ซอย 1 หมู่ 14 (โดยวิธีตกลงราคา) ปร.4
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้ยง หมู่ 15 (โดยวิธีพิเศษ)
  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้ยง หมู่ 15 (โดยวิธีพิเศษ) ปร.6
  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้ยง หมู่ 15 (โดยวิธีพิเศษ) ปร.5
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านร่องคี หมู่ 1 (โดยวิธีพิเศษ)
  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านร่องคี หมู่ 1 (โดยวิธีพิเศษ) ปร.6
  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านร่องคี หมู่ 1 (โดยวิธีพิเศษ) ปร.5
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้ยง หมู่ 15 (ปร.6)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้ยง หมู่ 15 (ปร.5)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านร่องคี หมู่ 1(ปร.6)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านร่องคี หมู่ 1(ปร.5)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้ยง หมู่ 15
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านร่องคี หมู่ 1
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้่ยง หมู่ 15 (รอบ 3) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้่ยง หมู่ 15 (รอบ 3) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านร่องคี หมู่ 1 (รอบ 3) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านร่องคี หมู่ 1 (รอบ 3) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้่ยง หมู่ 15 (รอบ 3)
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านร่องคี หมู่ 1 (รอบ 3)
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 และบ้านป่าดู่ หมู่ 13 (ปร.5)
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 และบ้านป่าดู่ หมู่ 13 (ปร.4)
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 และบ้านป่าดู่ หมู่ 13

 

หน้าที่ :: 1 2 3 [4] 5 6 7 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1215557 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft