Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
3.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
4.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
เทศฯ 59 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2560
เทศฯ 60 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2561
เทศบัญญัติ 2561-pdfอ
พ.ศ.2562
เทศบัญญิตงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนดำเนินงาน 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนดำเนินงาน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 


  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้่ยง หมู่ 15 (รอบ 3) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้่ยง หมู่ 15 (รอบ 3) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านร่องคี หมู่ 1 (รอบ 3) ปร.5
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านร่องคี หมู่ 1 (รอบ 3) ปร.4
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้่ยง หมู่ 15 (รอบ 3)
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านร่องคี หมู่ 1 (รอบ 3)
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 และบ้านป่าดู่ หมู่ 13 (ปร.5)
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 และบ้านป่าดู่ หมู่ 13 (ปร.4)
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 และบ้านป่าดู่ หมู่ 13
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 15 (รอบ 2)
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 1 (รอบ 2)
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้ยง หมู่ 15
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านร่องคี หมู่ 1
  โครงการจ้างเหมา เก็บ ขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลป่าซาง จำนวน 15 หมู่บ้าน
  โครงการก่อสร้างถังพักน้ำใส คสล. ชุมชนโค้งงาม หมู่ 5 (ปร.5)
  โครงการก่อสร้างถังพักน้ำใส คสล. ชุมชนโค้งงาม หมู่ 5 (ปร.4)
  โครงการก่อสร้างถึงพักน้ำใส คสล. ชุมชนโค้งงาม หมู่ 5
  โครงการต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 15 (ปร.5)
  โครงการต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 15 (ปร.4)
  โครงการต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 15
  โครงการต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์ และุงานติดตั้งพัดลมปรับอากาศ หมู่ 9(ตารางแสดงวงเงิน)
  โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 13(ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)
  โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 13(ปร.5)
  โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 13(ปร.4)
  โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 13
  โครงการต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์ และงานติดตั้งพัดลมปรับอากาศ หมู่ 10 (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)
  โครงการต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์ และงานติดตั้งพัดลมปรับอากาศ หมู่ 10 (ปร.5)
  โครงการต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์ และงานติดตั้งพัดลมปรับอากาศ หมู่ 10 (ปร.4)
  โครงการต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์ และงานติดตั้งพัดลมปรับอากาศ หมู่ 10
  โครงการต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์ และุงานติดตั้งพัดลมปรับอากาศ หมู่ 9
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 (ปร.5)
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 (ปร.4)
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14
  โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3
  ประการสอบราคาโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ม.14
  ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ
  โครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้น คสล.กั้นลำน้ำแม่สลอง หมู่ 14
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 5 โครงการ
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านปางปูเลย หมู่ 5 (ครั้งที่ 2)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รางระบายน้ำ คสล. ม.3
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านปางปูเลย ม.5 (ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์)
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ศผด เทศบาลตำบลป่าซาง (ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
  โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเข้าซ่อมไฟฟ้า 1 คัน ครั้งที่ 2
  โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 3 โครงการ
  สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง

 

หน้าที่ :: 1 2 3 [4] 5 6 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 952929 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft