Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
อำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
2.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
3.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1
 6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 7. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 8. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
 9. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
 10. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงาน
 1. ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 2. ประจำปี 2561
 3. ประจำปี 2560
 4. ประจำปี 2559
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. ประจำปี 60
4.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
5.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6.การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง
 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
7.การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(เบี้ยยังชีพ) ปี 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(จัดเก็บรายได้) ปี 2562
8.การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการใช้จ่ายเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.62
 2. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.63
 3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน
9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนภูมิและโครงสร้าง
ประกาศแผน (1)
ภาระค่าใช้จ่าย 61-63
หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
10.การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
11.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
12.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
15.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายดุลยพินิจ
16.แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกัน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 


  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตำแหน่งหน้าบ้านนายจันทร์ตา คำหล้าทราย ม.11(วิธีตกลงราคา) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตำแหน่งหน้าบ้านนายจันทร์ตา คำหล้าทราย ม.11(วิธีตกลงราคา) ปร.4
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตำแหน่งหน้าบ้านนายจันทร์ตา คำหล้าทราย ม.11(วิธีตกลงราคา) ปร.5
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังพักน้ำใน ถนน คสล. หมู่ 5
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.
  แบบรายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปี 58
  ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ปี 58
  งบแสดงฐานะทางการเงินปี 58
  รับโอน-ย้าย ตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติ
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
  งบการเงินเดือนพฤษภาคม 2558
  งบการเงิน เดือนมีนาคม 2558
  เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 2558
  เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 2557
  งบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน กรกฎาคม 2556
  กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน
  ประกาศราบชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามโครงการเรียนพิเศษช่วยน้องก่นเปิดเทอม
  ประการายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องชะลอการประก่าศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษาณ์โครงการช่วยน้องก่อนเปิดเทอม 2556
  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2555
  เทศบาลตำบลป่าซาง ขอเชิญชวนประชาชนตำบลป่าซางร่วมชมและแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน ในวันที่ 26-27 มกราคม 2556
  ทางนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ทางเทศบาลตำบลป่าซางจะรับสมัครในตำแหน่งทั้งสองใน วัน เสาร์ ที่ 22-26 ตุลาคม 2555 และจะทำการเลือกตั้งพร้อมกันใน วัน เสาร
  ขอเชิญร่วมชม/เชียร์การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕
  ประชาสัมพันธ์ แจ้งเบอร์โทรศัพท์
  ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕
  เชิญเทียวงาน ถนนคนเดินคนป่าซาง เริ่ม 30 พ.ย. 54 นี้
  โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ไม่ต้องสอบแข่งขันฯ
  ขอเชิญชวน....นวดเพื่อสุขภาพ
  ขอเชิญร่วมชม - เชียร์ กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าซาง
  ขอเชิญร่วมแข่งขันเซปักตะกร้อต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลป่าซางคัพ ครั้งที่ 3
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2554
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554
  ประผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด "เทศบาลป่าซางคัพ" ครั้งที่ 3
  การแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชนตำบลป่าซาง ประจำปี 2554
  กีฬาชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จัน
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
  ขอเชิญเข้าร่วม โครงการคนป่าซาง รักในหลวง ห่วงใยสุขภาพ ต้านหวัด 2009
  โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  การตั้งกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
  โครงการแข่งขันฟุตบอล 11 คน เยาวชนต้านยาเสพติด
  กำหนดชำระภาษีบำรุงท้องที่ ป้าย โรงเรือน
  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552

 

หน้าที่ :: 1 2 3 4 [5] 6 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2 คน ผู้ชมเว็บ 1834073 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft