Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
3.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
4.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
เทศฯ 59 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2560
เทศฯ 60 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2561
เทศบัญญัติ 2561-pdfอ
พ.ศ.2562
เทศบัญญิตงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนดำเนินงาน 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนดำเนินงาน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 


  ประกาศสอบ ชุด อพปร.
  โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ
  ประกาศสอบราคา รางระบายน้ำ 6 โครงการ
  ประกาศสอบราคา จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาล รอบ 2
  สอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าซาง
  ประกาศสอบราคา จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาล
  ประกาศสอบราคาการจัดเก็บขยะ
  สอบราคาจ้างเหมาถนน คสล.ภายในตำบลป่าซางโครงการ จำนวน 4 โครงการ
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ศพด. บ้านป่าดู่
  สอบราคาจ้างเหมาอาคารการจัดการขยะฯ
  ประกาศสอบราคาคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด
  สอบราคาก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์บ้านแม่สลอง ม.14
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน 6 โครงการ
  สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.8,9,11,12,14
  เอกสาร สอบราคาจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอย
  การสอบราคาจ้างเหมาโครงการระบายน้ำ จำนวน 5 โครงการ
  สอบราคาซื้อเตาเผาขยะมูลฝอย จำนวน 2 เตา
  ประกาศสอบราคา เตาเผาขยะ
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์หัตถกรรม เทศบาลตำบลป่าซาง
  สอบราคาซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก ม.4-14
  สอบราคาวางท่อระบายน้ำ ม.7
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีต 3 โครงการ
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน
  การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ
  ประกาศสอบราคาวัสดุการศึกษา
  ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา
  ประกาศสอบราคา ชุด อพปร.
  สอบราคาซื้อรถกระบะสี่ประตู
  ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.14
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 8 โครงการ
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ
  ประกาศเลื่อนผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงการจัดซื้อ รถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  สอบราคาโครงการ 5 โครงการ
  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปากท่อลอดถนน ม.1
  การสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 7 โครงการ
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 6 โครงการ วันที่ 26 ธค. 2554
  ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
  ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 2 หลัง
  สอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าซาง
  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 14
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.โครงการ จำนวน 5 โครงการ
  ประกาศสอบราคา ผ้าม่าน
  ประการสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินผุ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 9 โครงการ(ครั้งที่ 2)
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว ม.3
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาลงหินผุ จำนวน 5 โครงการ
  ประกาศสอบราคา

 

หน้าที่ :: 1 2 3 4 [5] 6 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2 คน ผู้ชมเว็บ 952922 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft