Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
2.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
 
3.แผนอัตรากำลัง
• แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกาศคุณธรรมและจริยธรรม

• การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1. นโยบายการบริหาร/การดำเนินงาน/หลักเกณฑ์การบริหาร
    :::ประจำปี 2561
  2. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• แผนภูมิและโครงสร้าง
• ประกาศแผน (1)
• ภาระค่าใช้จ่าย-61-63
• หลักการและเหตุผล
 
 
4.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
4.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 
4.2 แผนดำเนินงาน
• ประจำปี 2559
• ประจำปี 2560
• ประจำปี 2561
• ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 
4.3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
4.4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปี 60
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
 
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฏหมาย
 
7.ข้อมูลผู้สูงอายุ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
8.ข้อมูลผู้พิการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
9.ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
10.มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง.rar
 
11.มาตรฐานการให้บริการ
มาตฐานการให้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง
 
12.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
2.รายงานการกำกับติดามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
2.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ปี 61 (เดือนตุลาคม-กันยายน)
ปี 62
 
4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ปี 61
ปี 62
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 


  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 15 (รอบ 2)
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 1 (รอบ 2)
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้ยง หมู่ 15
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านร่องคี หมู่ 1
  โครงการจ้างเหมา เก็บ ขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลป่าซาง จำนวน 15 หมู่บ้าน
  โครงการก่อสร้างถังพักน้ำใส คสล. ชุมชนโค้งงาม หมู่ 5 (ปร.5)
  โครงการก่อสร้างถังพักน้ำใส คสล. ชุมชนโค้งงาม หมู่ 5 (ปร.4)
  โครงการก่อสร้างถึงพักน้ำใส คสล. ชุมชนโค้งงาม หมู่ 5
  โครงการต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 15 (ปร.5)
  โครงการต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 15 (ปร.4)
  โครงการต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 15
  โครงการต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์ และุงานติดตั้งพัดลมปรับอากาศ หมู่ 9(ตารางแสดงวงเงิน)
  โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 13(ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)
  โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 13(ปร.5)
  โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 13(ปร.4)
  โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 13
  โครงการต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์ และงานติดตั้งพัดลมปรับอากาศ หมู่ 10 (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)
  โครงการต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์ และงานติดตั้งพัดลมปรับอากาศ หมู่ 10 (ปร.5)
  โครงการต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์ และงานติดตั้งพัดลมปรับอากาศ หมู่ 10 (ปร.4)
  โครงการต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์ และงานติดตั้งพัดลมปรับอากาศ หมู่ 10
  โครงการต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์ และุงานติดตั้งพัดลมปรับอากาศ หมู่ 9
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 (ปร.5)
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 (ปร.4)
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14
  โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3
  ประการสอบราคาโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ม.14
  ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ
  โครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้น คสล.กั้นลำน้ำแม่สลอง หมู่ 14
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 5 โครงการ
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านปางปูเลย หมู่ 5 (ครั้งที่ 2)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รางระบายน้ำ คสล. ม.3
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านปางปูเลย ม.5 (ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์)
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ศผด เทศบาลตำบลป่าซาง (ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
  โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเข้าซ่อมไฟฟ้า 1 คัน ครั้งที่ 2
  โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 3 โครงการ
  สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง
  ประกาศสอบ ชุด อพปร.
  โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ
  ประกาศสอบราคา รางระบายน้ำ 6 โครงการ
  ประกาศสอบราคา จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาล รอบ 2
  สอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าซาง
  ประกาศสอบราคา จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาล
  ประกาศสอบราคาการจัดเก็บขยะ
  สอบราคาจ้างเหมาถนน คสล.ภายในตำบลป่าซางโครงการ จำนวน 4 โครงการ
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ศพด. บ้านป่าดู่

 

หน้าที่ :: 1 2 3 4 [5] 6 7 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2 คน ผู้ชมเว็บ 1217764 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft