Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
2.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
 
3.แผนอัตรากำลัง
• แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกาศคุณธรรมและจริยธรรม
• แผนภูมิและโครงสร้าง
• ประกาศแผน (1)
• ภาระค่าใช้จ่าย-61-63
• หลักการและเหตุผล
 
 
4.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
4.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 
4.2 แผนดำเนินงาน
• ประจำปี 2559
• ประจำปี 2560
• ประจำปี 2561
• ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 
4.3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
4.4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปี 60
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
 
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฏหมาย
 
7.ข้อมูลผู้สูงอายุ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
8.ข้อมูลผู้พิการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
9.ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
10.มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง.rar
 
11.มาตรฐานการให้บริการ
มาตฐานการให้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง
 
12.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
2.รายงานการกำกับติดามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
2.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ปี 61 (เดือนตุลาคม-กันยายน)
ปี 62
 
4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ปี 61
ปี 62
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 


  สอบราคาจ้างเหมาอาคารการจัดการขยะฯ
  ประกาศสอบราคาคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด
  สอบราคาก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์บ้านแม่สลอง ม.14
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน 6 โครงการ
  สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.8,9,11,12,14
  เอกสาร สอบราคาจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอย
  การสอบราคาจ้างเหมาโครงการระบายน้ำ จำนวน 5 โครงการ
  สอบราคาซื้อเตาเผาขยะมูลฝอย จำนวน 2 เตา
  ประกาศสอบราคา เตาเผาขยะ
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์หัตถกรรม เทศบาลตำบลป่าซาง
  สอบราคาซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก ม.4-14
  สอบราคาวางท่อระบายน้ำ ม.7
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีต 3 โครงการ
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน
  การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ
  ประกาศสอบราคาวัสดุการศึกษา
  ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา
  ประกาศสอบราคา ชุด อพปร.
  สอบราคาซื้อรถกระบะสี่ประตู
  ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.14
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 8 โครงการ
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ
  ประกาศเลื่อนผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงการจัดซื้อ รถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  สอบราคาโครงการ 5 โครงการ
  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปากท่อลอดถนน ม.1
  การสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 7 โครงการ
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 6 โครงการ วันที่ 26 ธค. 2554
  ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
  ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 2 หลัง
  สอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าซาง
  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 14
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.โครงการ จำนวน 5 โครงการ
  ประกาศสอบราคา ผ้าม่าน
  ประการสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินผุ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 9 โครงการ(ครั้งที่ 2)
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว ม.3
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาลงหินผุ จำนวน 5 โครงการ
  ประกาศสอบราคา
  ประกาศสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.6,7,8,9,14
  การสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง 4 สายทาง
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบายน้ำ บ้านแม่คี หมู่ 9 และ โครงการปรับปรุง ศพด.บ้านป่าเมี้ยง หมู่ 15
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อ ถังขยะ จำนวน 80 ถัง
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ฌาปนสถาน หมู่ 14
  ประกาศ การสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 7 โครงการ เทศบาลตำบลป่าซาง
  สอบราคาติดตั้งหลังคารถ 6 ล้อ
  สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหลังคารถ 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์เสริม
  สอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย

 

หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 [6] 7 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2 คน ผู้ชมเว็บ 1215540 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft