Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
3.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
4.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
เทศฯ 59 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2560
เทศฯ 60 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2561
เทศบัญญัติ 2561-pdfอ
พ.ศ.2562
เทศบัญญิตงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนดำเนินงาน 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนดำเนินงาน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
Untitled Document
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญภายในตำบลป่าซาง

1. ไร่สีสันซาวดอย
ไร่สีสันซาวดอยมีอาณาเขต ประมาณ 300 ไร่ (ปลูกไผ่ 200 ไร่,พื้นที่กิจกรรม 100 ไร่) มีแม่น้ำแม่สลองไหลผ่าน มีภูเขาล้อมรอบ 360 องศา มีการปลูกดอกไม้ให้ออกตามฤดูการ ช่วงฤดูร้อน (เทศกาลสงกรานต์) เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าถ่ายภาพกับบรรยากาศพร้อมทั้งเล่นน้ำที่พาดผ่านกับท้องไร่


2. บ้านจิตรกร อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์
อาจารย์อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ ศิลปินเชียงราย สาขาทัศนศิลป์ (Visual Arts ) ได้จัดนิทรรศการภาพวาดแนว Impression (เกี่ยวกับแรงบันดาลใจ) โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจในงานศิลปะเข้าชมผลงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


3. ประเพณีแห่พระล้ำค่าตำบลป่าซาง
กิจกรรมประเพณีแห่พระล้ำค่าตำบลป่าซางเป็นการอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องประชาชนตำบลป่าซางซึ่งประดิษฐาน ณ วัดประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 องค์ มาจัดรูปขวบตามแบบล้านนาเพื่อแห่ให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของไทย


4. อ่างเก็บน้ำพระราชดำริแม่เปิน
อ่างเก็บน้ำพระราชดำริแม่เปินมีขนาด 262 ไร่ มีน้ำตลอกทั้งปี มีความลึก 3-5 เมตร เป็นแหล่งปลาชะโดชุกชม โดยมีการใช้ประโยชน์ทั้งทางการท่องเที่ยว อาทิใช้เป็นยังแหล่งที่พักผ่อน การทำกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ (การตกปลา เป็นต้น)


5. แม่สลองฟาร์ม (อนุรักษ์ม้าไทย)
แม่สลองฟาร์ม ฟาร์มอนุรักษ์ม้าไทย บรรยากาศ western ในสไตล์คาวบอยท่ามกลางธรรมชาติขุนเขามีน้ำแม่สลองไหลผ่านกลางฟาร์ม บริหารฟาร์มโดย พ่อเลี้ยง ทวีศักดิ์ เหมืองทอง เบอร์โทร 081-8822441 ฝึกสอนโดยอาจารย์บุญช่วย มีศิริ (เล็กม้าไทย)

Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 953796 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft