Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
อำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
2.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
3.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1
 6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 7. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 8. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
 9. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
 10. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงาน
 1. ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 2. ประจำปี 2561
 3. ประจำปี 2560
 4. ประจำปี 2559
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. ประจำปี 60
4.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
5.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6.การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง
 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
7.การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(เบี้ยยังชีพ) ปี 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(จัดเก็บรายได้) ปี 2562
8.การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการใช้จ่ายเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.62
 2. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.63
 3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน
9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนภูมิและโครงสร้าง
ประกาศแผน (1)
ภาระค่าใช้จ่าย 61-63
หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
10.การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
11.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
12.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
15.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายดุลยพินิจ
16.แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกัน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
Untitled Document
ผลิตภัณฑ์ตำบลที่น่าสนใจ (OTOP)
 
ผลิตภัณฑ์ ใบชา
ผลิตภัณฑ์ ใบชา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ใบชา

สถานที่จำหน่าย
Choui Fong Limited Partnership
97 หมู่ 8 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร : 053 771563
โทรสาร : 053 956109

Web Site : http://www.chouifong.thailand.com/

 
ผลิตภัณฑ์ ทอผ้าพื้นเมือง


ผลิตภัณฑ์ ทอตุง ผ้าพื้นเมือง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เป็นผ้าซิ่นที่เก็บดอกลวดลายในตัวซิ่น ไม่ได้ทอต่างหากแล้วมาเย็บต่อทีหลัง

วัตถุดิบที่ใช้
ฝ้าย, สี, อุปกรณ์ในการทอผ้า

กระบวนการผลิต
มีการเตรียมฝ้าย แล้วนำมาย้อมสี มัดลวดลาย ม้วนฝ้าย ต่อฝ้ายขึ้นกี่ แล้วทอผ้าเก็บลวดลายตีนซิ่นตามที่ต้องการจนครบชิ้น

การใช้/ประโยชน์
ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม, เป็นของฝาก, ใช้ในงานบุญ

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าพื้นเมือง
วัดหนองอ้อ หมู่ที่ 11 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ติดต่อ : นางสายทอง สุยะใจ (084-6875180)
เทศบาลตำบลป่าซาง 053-602660

 
ผลิตภัณฑ์ ไม้กวาดลายไท


ผลิตภัณฑ์ ไม้กวาดลายไท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เป็นไม้กวาดที่ทำจากหญ้าไท สีสันสวยงาม


วัตถุดิบที่ใช้

หญ้าไท, เชือก, เข็ม, ไม้สำหรับทำด้าม

กระบวนการผลิต
มีการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์แล้วเอาหญ้าไทมาแบ่งเป็น 7 กอง แล้วมัดลูกประมาณ เท่า ๆ กัน ขนาดข้อเท่า ๆ กัน จึงเอาสว่านเจาะรู เสร็จแล้วก็เอาลูกทั้ง 7 ที่มัดเสร็จมาเสียบติดกัน ข้างละ 3 ลูก มัดด้ายสานรอบ 2 รอบ รัดให้ไม้กวาดบานออก แล้วทำเป็นลูกตุ้ม สานข้างล่างมาอีกนิด พร้อมซ่อนด้าย

การใช้/ประโยชน์
ใช้กวาดทำความสะอาดพื้นบ้าน

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มทำไม้กวาดลายไทย
เลขที่ 89 หมู่ที่ 8 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ติดต่อ : นายศิริ ขัติวิชัย
โทร : (053) 660762 (อบต.ป่าซาง)

 
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์การจักสาน

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์การจักสาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากไม้ไผ่

วัตถุดิบที่ใช้
ไม้ไผ่

กระบวนการผลิต
นำไม้ไผ่มาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

การใช้/ประโยชน์
ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน, เป็นของฝาก

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มจักสาน
บ้านแม่คี หมู่ที่ 9 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ติดต่อ : นายแถม ปรากฏกำจร
เทศบาลตำบลป่าซาง 053-603660

Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 6 คน ผู้ชมเว็บ 1920733 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft