Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
2.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
 
3.แผนอัตรากำลัง
• แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกาศคุณธรรมและจริยธรรม

• การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1. นโยบายการบริหาร/การดำเนินงาน/หลักเกณฑ์การบริหาร :::ประจำปี 2561
  2. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• แผนภูมิและโครงสร้าง
• ประกาศแผน (1)
• ภาระค่าใช้จ่าย-61-63
• หลักการและเหตุผล
 
 
4.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
4.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 
4.2 แผนดำเนินงาน
• ประจำปี 2559
• ประจำปี 2560
• ประจำปี 2561
• ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 
4.3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
4.4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปี 60
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
 
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ กฏหมาย

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 
7.ข้อมูลผู้สูงอายุ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
8.ข้อมูลผู้พิการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
9.ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
10.มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง.rar
 
11.มาตรฐานการให้บริการ
มาตฐานการให้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง
 
12.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
ปี 63
 
2.รายงานการกำกับติดามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
2.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ปี 61 (เดือนตุลาคม-กันยายน)
ปี 62
 
4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ปี 61
ปี 62
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
Untitled Document
ผลิตภัณฑ์ตำบลที่น่าสนใจ (OTOP)
 
ผลิตภัณฑ์ ใบชา
ผลิตภัณฑ์ ใบชา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ใบชา

สถานที่จำหน่าย
Choui Fong Limited Partnership
97 หมู่ 8 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร : 053 771563
โทรสาร : 053 956109

Web Site : http://www.chouifong.thailand.com/

 
ผลิตภัณฑ์ ทอผ้าพื้นเมือง


ผลิตภัณฑ์ ทอตุง ผ้าพื้นเมือง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เป็นผ้าซิ่นที่เก็บดอกลวดลายในตัวซิ่น ไม่ได้ทอต่างหากแล้วมาเย็บต่อทีหลัง

วัตถุดิบที่ใช้
ฝ้าย, สี, อุปกรณ์ในการทอผ้า

กระบวนการผลิต
มีการเตรียมฝ้าย แล้วนำมาย้อมสี มัดลวดลาย ม้วนฝ้าย ต่อฝ้ายขึ้นกี่ แล้วทอผ้าเก็บลวดลายตีนซิ่นตามที่ต้องการจนครบชิ้น

การใช้/ประโยชน์
ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม, เป็นของฝาก, ใช้ในงานบุญ

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าพื้นเมือง
วัดหนองอ้อ หมู่ที่ 11 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ติดต่อ : นางสายทอง สุยะใจ (084-6875180)
เทศบาลตำบลป่าซาง 053-602660

 
ผลิตภัณฑ์ ไม้กวาดลายไท


ผลิตภัณฑ์ ไม้กวาดลายไท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เป็นไม้กวาดที่ทำจากหญ้าไท สีสันสวยงาม


วัตถุดิบที่ใช้

หญ้าไท, เชือก, เข็ม, ไม้สำหรับทำด้าม

กระบวนการผลิต
มีการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์แล้วเอาหญ้าไทมาแบ่งเป็น 7 กอง แล้วมัดลูกประมาณ เท่า ๆ กัน ขนาดข้อเท่า ๆ กัน จึงเอาสว่านเจาะรู เสร็จแล้วก็เอาลูกทั้ง 7 ที่มัดเสร็จมาเสียบติดกัน ข้างละ 3 ลูก มัดด้ายสานรอบ 2 รอบ รัดให้ไม้กวาดบานออก แล้วทำเป็นลูกตุ้ม สานข้างล่างมาอีกนิด พร้อมซ่อนด้าย

การใช้/ประโยชน์
ใช้กวาดทำความสะอาดพื้นบ้าน

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มทำไม้กวาดลายไทย
เลขที่ 89 หมู่ที่ 8 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ติดต่อ : นายศิริ ขัติวิชัย
โทร : (053) 660762 (อบต.ป่าซาง)

 
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์การจักสาน

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์การจักสาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากไม้ไผ่

วัตถุดิบที่ใช้
ไม้ไผ่

กระบวนการผลิต
นำไม้ไผ่มาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

การใช้/ประโยชน์
ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน, เป็นของฝาก

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มจักสาน
บ้านแม่คี หมู่ที่ 9 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ติดต่อ : นายแถม ปรากฏกำจร
เทศบาลตำบลป่าซาง 053-603660

Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1475245 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft