Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
3.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
4.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
เทศฯ 59 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2560
เทศฯ 60 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2561
เทศบัญญัติ 2561-pdfอ
พ.ศ.2562
เทศบัญญิตงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนดำเนินงาน 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนดำเนินงาน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
Untitled Document
ผลการดำเนินงาน เทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ 2552
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ 2552
รายงานผลการดำเนินงาน กองคลัง เทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ 2552
     
รายงานผลการดำเนินงาน กองช่าง เทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ 2552
ผลการดำเนินงานกองช่าง โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2552 (32 โครงการ) ประจำปีงบประมาณ 2552
ผลการดำเนินงานกองช่าง โครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ 2552
     
ผลการดำเนินงานกองช่าง โครงการเพิ่มเติม จำนวน 18 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552
ผลการดำเนินงานกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2552
ผลการดำเนินงานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าซาง โครงการแห่พระ ประจำปีงบประมาณ 2552
     
ผลการดำเนินงานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าซาง โครงการรดน้ำดำหัวปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2552
ผลการดำเนินงานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าซาง โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชนตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ 2552
ผลการดำเนินงานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าซาง โครงการเรียนภาษาจีนกลางเด็กระดับประถม - โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น(ปราชญ์ชาวบ้าน) - งานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2552
     
ผลการดำเนินงานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าซาง โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา - โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ - โครงการบวชถนน ประจำปีงบประมาณ 2552
ผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2552
ผลการดำเนินงาน ด้านเกษตร - งานสภา - งานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2552
     
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 953790 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft