Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
2.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
 
3.แผนอัตรากำลัง
• แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกาศคุณธรรมและจริยธรรม

• การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1. นโยบายการบริหาร/การดำเนินงาน/หลักเกณฑ์การบริหาร :::ประจำปี 2561
  2. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• แผนภูมิและโครงสร้าง
• ประกาศแผน (1)
• ภาระค่าใช้จ่าย-61-63
• หลักการและเหตุผล
 
 
4.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
4.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 
4.2 แผนดำเนินงาน
• ประจำปี 2559
• ประจำปี 2560
• ประจำปี 2561
• ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 
4.3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
4.4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปี 60
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
 
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ กฏหมาย

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 
7.ข้อมูลผู้สูงอายุ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
8.ข้อมูลผู้พิการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
9.ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
10.มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง.rar
 
11.มาตรฐานการให้บริการ
มาตฐานการให้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง
 
12.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
ปี 63
 
2.รายงานการกำกับติดามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
2.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ปี 61 (เดือนตุลาคม-กันยายน)
ปี 62
 
4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ปี 61
ปี 62
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
 
คำขวัญเทศบาลตำบลป่าซาง
ป่าซางแดนวัฒนธรรม เย็นฉ่ำสายน้ำเปิน เพลินตาผ้าทอ ชูช่อดอกไม้งาม เขตคามคนยอง อาข่า ล้ำค่าป่าชุมชน
 
 
สภาพทั่วไป
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544
 
ที่ตั้ง
สำงานเทศบาลตำบลป่าซาง ตั้งอยู่เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลป่าซาง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากอำเภอแม่จัน ไปตาม ถนนพหลโยธิน - แม่สาย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลศรีค้ำ อ.แม่จัน
ทิศใต้ ติดเขต ต.ป่าตึง อ.แม่จัน
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลสันทราย ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน
 
เนื้อที่ / เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลป่าซาง มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 42 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 15 หมู่บ้าน แบ่งเป็นพื้นที่ราบ 8 หมู่บ้าน พื้นที่บนภูเขา 7 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านร่องดี
หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง
หมู่ที่ 3 บ้านป่าซาง
หมู่ที่ 4 บ้านแม่สลองใน
หมู่ที่ 5 บ้านปางปูเลย
หมู่ที่ 6 บ้านป่าห้า
หมู่ที่ 7 บ้านแม่คี
หมู่ที่ 8 บ้านศรียางมูล
หมู่ที่ 9 บ้านแม่คี
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 11 บ้านหนองอ้อ
หมู่ที่ 12 บ้านสันคือ
หมู่ที่ 13 บ้านป่าคู
หมู่ที่ 14 บ้านแม่สลอง
หมู่ที่ 15 บ้านป่าเมี้ยง
 
ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลป่าซาง เป็นที่ราบ และเป็นภูเขาบางหมู่บ้าน ในที่ราบ 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2, 3, 6,7, 8, 9, 11, 12 และจำนวนหมู่บ้านที่อยู่บนที่สูงหรือภูเขามี 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 4, 5, 10, 13, 14 และหมู่ที่ 15

 

 
จำนวนประชากร
ตรวจสอบ ณ เดือน กรกฏาคม 2554 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
จำนวนทั้งหมดแยกตามเพศ
ชาย 5,003 คน
หญิง 5,431 คน
รวม 10,434 คน

แยกตามสถานภาพการอยู่อาศัย (เฉพาะสัญญาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน)
จำนวนผู้อาศัย 7,432
จำนวนเจ้าบ้าน 2,531
จำนวนหัวหน้าครอบครัว 6
 
การศึกษา
 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง

1.โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)
2.โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ
3.โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
4.โรงเรียนบ้านแม่สลองใน
5.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
1.โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
 
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระราชทาน บ้านป้าห้า
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คี-หนองอ้อ
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลอง
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าดู่
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเมี่ยง-ปางปูเลย
 
การสาธารณสุข
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระราชทาน ตั้งอยู่บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา ตั้งอยู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 ตำบลป่าซาง
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1505291 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft