Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
3.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
4.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
เทศฯ 59 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2560
เทศฯ 60 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2561
เทศบัญญัติ 2561-pdfอ
พ.ศ.2562
เทศบัญญิตงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนดำเนินงาน 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนดำเนินงาน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
 
คำขวัญเทศบาลตำบลป่าซาง
ป่าซางแดนวัฒนธรรม เย็นฉ่ำสายน้ำเปิน เพลินตาผ้าทอ ชูช่อดอกไม้งาม เขตคามคนยอง อาข่า ล้ำค่าป่าชุมชน
 
 
สภาพทั่วไป
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544
 
ที่ตั้ง
สำงานเทศบาลตำบลป่าซาง ตั้งอยู่เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลป่าซาง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากอำเภอแม่จัน ไปตาม ถนนพหลโยธิน - แม่สาย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลศรีค้ำ อ.แม่จัน
ทิศใต้ ติดเขต ต.ป่าตึง อ.แม่จัน
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลสันทราย ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน
 
เนื้อที่ / เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลป่าซาง มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 42 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 15 หมู่บ้าน แบ่งเป็นพื้นที่ราบ 8 หมู่บ้าน พื้นที่บนภูเขา 7 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านร่องดี
หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง
หมู่ที่ 3 บ้านป่าซาง
หมู่ที่ 4 บ้านแม่สลองใน
หมู่ที่ 5 บ้านปางปูเลย
หมู่ที่ 6 บ้านป่าห้า
หมู่ที่ 7 บ้านแม่คี
หมู่ที่ 8 บ้านศรียางมูล
หมู่ที่ 9 บ้านแม่คี
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 11 บ้านหนองอ้อ
หมู่ที่ 12 บ้านสันคือ
หมู่ที่ 13 บ้านป่าคู
หมู่ที่ 14 บ้านแม่สลอง
หมู่ที่ 15 บ้านป่าเมี้ยง
 
ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลป่าซาง เป็นที่ราบ และเป็นภูเขาบางหมู่บ้าน ในที่ราบ 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2, 3, 6,7, 8, 9, 11, 12 และจำนวนหมู่บ้านที่อยู่บนที่สูงหรือภูเขามี 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 4, 5, 10, 13, 14 และหมู่ที่ 15

 

 
จำนวนประชากร
ตรวจสอบ ณ เดือน กรกฏาคม 2554 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
จำนวนทั้งหมดแยกตามเพศ
ชาย 5,003 คน
หญิง 5,431 คน
รวม 10,434 คน

แยกตามสถานภาพการอยู่อาศัย (เฉพาะสัญญาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน)
จำนวนผู้อาศัย 7,432
จำนวนเจ้าบ้าน 2,531
จำนวนหัวหน้าครอบครัว 6
 
การศึกษา
 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง

1.โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)
2.โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ
3.โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
4.โรงเรียนบ้านแม่สลองใน
5.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
1.โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
 
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระราชทาน บ้านป้าห้า
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คี-หนองอ้อ
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลอง
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าดู่
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเมี่ยง-ปางปูเลย
 
การสาธารณสุข
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระราชทาน ตั้งอยู่บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา ตั้งอยู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 ตำบลป่าซาง
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 953834 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft