Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
3.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
4.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
เทศฯ 59 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2560
เทศฯ 60 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2561
เทศบัญญัติ 2561-pdfอ
พ.ศ.2562
เทศบัญญิตงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนดำเนินงาน 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนดำเนินงาน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
Untitled Document
ประเพณี และ วัฒนธรรม
 
ประเพณี .. โล้ชิงช้า
ประวัติความเป็นมาของประเพณีโล้ชิงช้า
ประเพณีของชาวอาข่า มีหลายประเพณีด้วยกัน เช่น การเล่นลูกข่าง การเล่นขนไก่แดง การไล่ผี และการโล้ชิงช้า การโล้ชิงช้านี้มีความหมาย ตามธรรมดา ชิงช้าทั่วไป จะมีเสา 2 ต้น และเชือก 2 เส้น แต่ว่า การโล้ชิงช้าของชาวอาข่า จะมีเสา 4 ต้น แต่มีเชือกเส้นเดียว ตรงกลาง เปรียบเสมือนกับ ชนเผ่าอาข่า มีน้ำใจรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อยู่ที่ไหนก็ทำประเพณีเหมือนกัน มีความหมายเหมือนกัน และจะจัดงานประเพณีโล้ชิงช้าในช่วง ฤดูฝน ปลายเดือนสิงหาคม หรือต้นเดือนกันยายนของทุกปร ประเพณีโล้ชิงช้านี้ จะจัดขึ้นเพื่อให้เกียรติผู้หญิงของชนเผ่าอาข่า เมื่อว่างเว้นจากการทำไร่ ทำสวน ก็จะมาสนุกสนานและมาเล่นชิงช้าด้วยกัน
ดังนั้น ในการจัดงานประเพณีโล้ชิงช้าในปัจจุบันนี้ ก็เพื่อวัตถุประสงค์ให้ลูก ๆ หลาน ๆ ได้รู้ได้เห็น และสืบสานต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่ตลอดไป ...
ประเพณี ..แห่พระล้ำค่าตำบลป่าซาง

กิจกรรมประเพณีแห่พระล้ำค่าตำบลป่าซางเป็นการอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องประชาชนตำบลป่าซางซึ่งประดิษฐาน ณ วัดประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 องค์ มาจัดรูปขวบตามแบบล้านนาเพื่อแห่ให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของไทย

Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2 คน ผู้ชมเว็บ 953744 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft